De kluis

Soms, zoals ze zeggen, kan ik beter mijn mond houden. Als onderdeel van het verzoek om toestemming om onze accommodatie « pension » te noemen, hebben we een magnetron in de wasruimte geïnstalleerd. Deze is natuurlijk niet aangesloten en is nog nooit gebruikt. Gezien de moeilijkheid om sommige apparaten zoals smartphones en tablets goed uit te schakelen, raad ik bezoekers aan om hun apparaten in de oven te plaatsen om emissies te voorkomen.

Het lijkt erop dat ik vergeten ben om het gebruik van een van de nieuwste aanwinsten te specificeren en dat ik, op een grappende toon, soms aan het plagen ben, ik vertelde de dame gewoon dat als ze wilde, ze de oven kon gebruiken om te koken. Natuurlijk werden mijn woorden tot in de eerste graad begrepen en de goede dame maakte zich de hele nacht zorgen omdat ze niet begreep dat ik, nadat ik zoveel energie had gestoken in het bouwen van een antigolfhuis, een magnetron erin plaatste. Ze stelde zichzelf dan ook veel vragen over de veiligheid van de plek qua golven.

Ik vergeet soms dat de mensen die komen wonen zich in zeer kritieke individuele situaties bevinden en dat ze in de eerste graad reageren uit angst om opnieuw te moeten lijden. We horen overal dat EHS worden verstoord door de schurk, maar wanneer we permanent lijden en we verkeerd worden begrepen, is het normaal om bepaalde fobieën te ontwikkelen bij het zien van een bron van elektromagnetische vervuiling, zelfs losgekoppeld.  Zelf kan ik niet anders dan reageren op de loutere aanblik van een antenne, zelfs op mijn scherm. De hersenen hebben het beeld volledig geassocieerd met een potentiële bron van lijden.

Le coffre-fort

Parfois, comme on dit, je ferais mieux de fermer ma gueule. Dans le cadre de la demande d’autorisation d’appeler notre logement « maison d’accueil », nous avons installé un four à micro-onde dans la buanderie. Celui-ci n’est bien entendu pas branché et n’a jamais servi. Compte tenu de la difficulté d’arriver à faire éteindre correctement certains appareils comme les smartphones et les tablettes, je conseille aux visiteurs de placer leurs appareils dans le four pour éviter toute émission.

Il semblerait que j’ai oublié de préciser l’usage à une des dernières arrivantes et que, sur le ton de la plaisanterie, je suis parfois taquin, j’ai simplement dit à la dame que si elle voulait, elle pouvait utiliser le four pour cuire. Bien entendu, mes propos ont été compris au premier degré et la bonne dame s’est tracassée toute la nuit ne comprenant pas qu’ayant mis tant d’énergie à construire une maison anti-ondes, j’ai placé un micro-onde à l’intérieur. Elle s’est donc posée de nombreuses questions sur la sécurité du lieu en termes d’ondes.

J’oublie parfois que les personnes qui viennent loger sont dans des situations individuelles très critiques et qu’elles réagissent au premier degré dans la crainte de devoir encore souffrir. On entend partout que les EHS sont des dérangés du ciboulot mais quand on est dans une souffrance permanente et que l’on est incompris, il est normal de développer certaines phobies à la vue de toute source de pollution électromagnétique même débranchée. Moi-même, je ne peux pas m’empêcher de réagir à la simple vue d’une antenne même sur mon écran. Le cerveau a complètement associé l’image à une source potentielle de souffrance.

Experimenten met levende organismen

Astronaut Karen Nyberg Works with a Plant Experiment by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC 2.0

Onze gepantserde behuizing is een soort centrum van experimenten op de levenden. Het kost minder dan astronauten naar het ISS sturen. We verwijderen slechts voor een week instemmende mensen uit hun kunstmatige omgeving om ze te isoleren in een huis dat beschermd is tegen de ethergolven. Vervolgens wisselen we uit over de sensaties en de ervaring in deze abnormale leefomstandigheden voor een mens die 24 uur per dag leeft in een elektromagnetische vervuiling die 1 quintillion van keren hoger is dan 50 jaar geleden.

De resultaten zijn niet aan/uit zoals het Sciensano-team in België zou denken  , dat zich bezighoudt met provocatie-experimenten door vrijwilligers te onderwerpen aan aanzienlijke EMF-emissies om het gebrek aan verband tussen elektromagnetische velden en EHS te bewijzen. Ze maken er zelfs zogenaamde wetenschappelijke publicaties van die operators goed van dienst zijn.

We doen het tegenovergestelde, we proberen niet te bewijzen. We laten alleen zien dat na een paarweken,  voor een EHS, terugkeren naar een normale staat van functioneren een lang proces is omdat het noodzakelijk is om het lichaam niet te gebruiken voor kunstmatige stimuli.

We wonen met mijn vrouw op een plek die nog steeds onaangetast is door deze permanente elektromagnetische smog en onze pogingen om de wereld van de levenden in te gaan, worden elke keer gesanctioneerd door nadelige effecten. Gisteren, terwijl we gingen genieten van een uitstekend ijsje in de buurt van Namen, werden we geconfronteerd met een apparaat dat ik nog niet kende, een bluetooth-luidspreker. Ik heb gisteravond de gevolgen betaald. Ik bevestig inderdaad dat er geen verband is tussen golven en EMV’s, maar eerder een keten die steeds zwaarder wordt om te dragen.

Expérimentation sur le vivant

Astronaut Karen Nyberg Works with a Plant Experiment by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC 2.0

Notre logement blindé est une sorte de centre d’expérimentation sur le vivant. Cela coûte moins cher que d’envoyer des astronautes dans l’ISS. On retire juste pour un séjour d’une semaine des personnes consentantes de leur milieu artificiel pour les isoler dans une maison protégée des ondes. Ensuite, on échange sur les sensations et le vécu dans ces conditions de vie anormale pour un humain vivant 24h sur 24 dans une pollution électromagnétique 1 quintillion de fois plus élevée qu’il y a 50 ans.

Les résultats ne sont pas on/off comme pourrait le penser l’équipe de Sciensano en Belgique qui s’adonne à des expériences de provocation en soumettant des volontaires à des émissions de CEM importantes afin de prouver le manque de lien entre les champs électromagnétiques et les EHS. Ils en font même des publications soi-disant scientifiques qui servent bien les opérateurs.

Nous, on fait le contraire, on ne cherche pas à prouver. On montre juste qu’après quelques semaines, pour un EHS, revenir à un état normal de fonctionnement est une démarche longue car il faut déshabituer le corps des stimuli artificiels.

Nous vivons avec mon épouse dans un lieu encore épargné par ce smog électromagnétique permanent et nos tentatives de sortie dans le monde des vivants sont à chaque fois sanctionnées par des effets indésirables. Hier, en allant déguster une excellente glace à proximité de Namur, nous avons été confrontés à un appareil que je ne connaissais pas encore, une enceinte bluetooth. J’en ai payé les conséquences cette nuit. Effectivement, je confirme qu’il n’y a pas un lien entre les ondes et les CEM mais plutôt une chaine qui devient de plus en plus lourde à supporter.

SPENEN

We worden niet van de ene op de andere dag elektro-overgevoelig. Onze symptomen verdwijnen ook niet met een zwaai van een toverstaf en de benodigde tijd varieert van persoon tot persoon. We wisselen veel uit met de mensen die naar onze accommodatie komen, beschermd tegen de golven en de gevoelens variëren per persoon die wordt ontmoet. Persoonlijk, toen ik in mijn witte zone kwam, moest mijn lichaam de eerste paar dagen weer leren zich aan te passen en ik dacht dat ik gek werd. We komen dezelfde zorgen tegen bij elke ontgifting tot elke afhankelijkheid, met het verschil dat EHS geen medicijn is dat oorspronkelijk bedoeld was, maar vaak het resultaat van onvrijwillige blootstelling aan een overschot aan elektromagnetische velden met andere complicaties.

Onder de verzamelde getuigenissen, en ze worden talrijk, zijn de beschreven symptomen echt verschillend voor elk individu met echter een constante in vergelijking met een pathologie voorafgaand aan de EHS-symptomen, pathologie die meer versterkt lijkt te zijn. Aan de andere kant, wat in alle getuigenissen naar voren lijkt te komen, is de mentale verwarring en de moeilijkheid om iemands ideeën te organiseren. Op dit niveau zijn de getuigenissen convergent en herwinnen mensen snel hun luciditeit met minder blootstelling.

De EHS-kwestie presenteert ook een sterk gevoel van sociaal isolement dat altijd in alle gesprekken wordt gemeld.

Kortom, er is geen wonderpil, maar een lang werk van het in twijfel trekken van iemands waarden en manier van leven in een samenleving die de mens heeft uitgewist.

SEVRAGE

Nous ne devenons pas électro hypersensible du jour au lendemain. Nos symptômes ne disparaissent pas non plus d’un coup de baguette magique et le temps nécessaire est variable d’une personne à l’autre. Nous échangeons énormément avec les personnes qui viennent dans notre logement protégé des ondes et les ressentis varient à chaque personne rencontrée. Personnellement, quand je suis arrivé dans ma zone blanche, mon corps a du réapprendre à s’adapter dans les premiers jours et je croyais que je devenais fou. On rencontre les mêmes soucis à chaque désintoxication à une quelconque dépendance, à la différence que l’EHS n’est pas une drogue voulue à l’origine mais souvent le résultat d’une exposition involontaire à un surplus de champs électromagnétiques avec d’autres complications.

Parmi les témoignages récoltés, et ils deviennent nombreux, les symptômes décrits sont vraiment différents pour chaque individu avec cependant une constante par rapport à une pathologie antérieure aux symptômes EHS, pathologie qui semble être plus amplifiée. En revanche, ce qui semble revenir dans tous les témoignages, c’est la confusion mentale et la difficulté d’organiser ses idées. A ce niveau les témoignages sont convergents et les personnes retrouvent assez rapidement leur lucidité avec une exposition moindre.

La problématique EHS présente également un fort sentiment d’isolement social qui est à chaque fois relaté dans toutes les conversations.

En résumé, il n’y a pas de pilule miracle mais un long travail de remise en question de ses valeurs et de son mode de vie dans une société qui a oblitéré l’être humain.

De teerling is geworpen

Ik kwam gisteravond laat terug van een werkvergadering over de hulp die EHS moet krijgen met betrekking tot radio, ik hoorde dat er eindelijk in het Brussels gewest een decreet was gestemd dat de milieunormen met betrekking tot de emissiebevoegdheden voor exploitanten verhoogde. België zal eindelijk een inhaalslag kunnen maken op het vlak van 5G. Er zijn nog steeds verschillen per regio, maar we blijven nog steeds binnen de laagste normen op Europees niveau. Een eenvoudig decreet stelt u in staat om de aard van de golven te veranderen, die u gisteren schade kunnen berokkenen, door een eenvoudige handtekening, veroorzaken u vandaag niet  meer schade.

We kregen al veel klachten uit het buitenland en Vlaanderen en ik moest vertrouwen op Engels en Nederlands om deze mensen te verwelkomen in onze beschutte accommodatie. Ik zal nu mijn Brussels accent moeten hervatten om onze informatie te delen met de EHS van de hoofdstad.

Het zal jaren duren voordat we onze fouten als het gaat om blinde technologie beseffen, maar de urgentie op dit moment is om onmiddellijke oplossingen te bieden voor mensen die EHS worden als gevolg van deze roekeloze nieuwe normen. Verzadiging wordt steeds sneller en deze mensen zullen moeten worden geholpen om antwoorden te vinden en hun leven te heroverwegen in een steeds vijandiger omgeving.

La messe est dite

Je rentrais tard hier soir d’une réunion de travail sur l’aide à apporter aux EHS quant à la radio, j’ai entendu qu’enfin dans la région bruxelloise un décret avait été voté qui relevait les normes environnementales concernant les puissances d’émission pour les opérateurs. La Belgique va enfin pouvoir rattraper son retard en matière de 5G. Il y a encore des diversités par régions mais nous restons encore dans les normes les plus basses au niveau européen. Un simple décret permet donc de changer la nature des ondes, ce qui pouvait te causer dommage hier, par une simple signature, ne te cause pas plus de dommage aujourd’hui.

Nous recevions déjà de nombreuses plaintes de l’étranger et de Flandre et j’avais dû me remettre à l’anglais et au néerlandais pour accueillir ces gens dans notre logement protégé. Je vais maintenant devoir reprendre mon accent bruxellois pour partager nos informations avec les EHS de la capitale.

Il faudra des années pour se rendre compte de nos erreurs en matière de technologie aveugle mais l’urgence pour le moment est de fournir des solutions immédiates aux personnes devenant EHS suite à ces nouvelles normes inconsidérées. La saturation est de plus en plus rapide et il faudra aider ces personnes à trouver des réponses et à reconsidérer leur existence dans un environnement de plus en plus hostile.

Vrij verkeer

New NASA Study Reveals Origin of Organic Matter in Apollo Lunar Samples by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

Europa moest ons het vrije verkeer van goederen en personen toestaan.
Voor goederen, zoals cocaïne of wapens lijkt het goed, het werkt. Voor mensen zou het nodig zijn om de kopie te bekijken, omdat zelfs in eigen land de EHS niet langer kan circuleren om naar de winkel te gaan of gewoon om te lopen. Deze reflectie maak ik naar aanleiding van de verschillende mensen die zonder golven hun toevlucht komen zoeken in ons huis en die ons allemaal vertellen hoe moeilijk het is om toch te kunnen evolueren in een ultra-gedigitaliseerde omgeving. Hun huis wordt een echte martelkamer blootgesteld aan de WIFI van buren, DECT en antennes.

We hebben net de ontwikkeling afgerond van een module van 4 m² die een werkruimte of een rustplaats thuis moet beschermen. Deze module is een uitbreiding van onze eerdere oplossingen zoals de tent of de magische stoel. Deze module stelt ons in staat om conferenties te geven en zal « bunkerette » worden genoemd. Het is volledig verwijderbaar en transporteerbaar. De montage duurt slechts enkele minuten en biedt voldoende bescherming voor een luidspreker in een blootgestelde ruimte.

De inzet van middelen is nu essentieel voor overgevoelige elektromensen die vooral in stedelijke gebieden wonen.

La libre circulation

New NASA Study Reveals Origin of Organic Matter in Apollo Lunar Samples by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

L’Europe devait nous permettre la libre circulation des biens et des personnes.
Pour les biens, comme la cocaïne ou les armes cela semble ok, ça marche. Pour les personnes, il faudrait revoir la copie car même dans son propre pays, l’EHS n’arrive plus à circuler pour aller au magasin ou simplement se promener. Cette réflexion, je la fait suite aux diverses personnes qui viennent se réfugier dans notre maison sans ondes et qui toutes nous raconte leurs difficultés à encore pouvoir évoluer dans un environnement ultra-numérisé. Leur logement devient une véritable salle de torture exposé aux WIFI des voisins, des DECT et des antennes.

Nous venons de terminer la mise au point d’un module de 4 m² qui doit permettre de protéger un espace de travail ou un lieu de repos chez soi. Ce module est un prolongement de nos solutions précédentes comme la tente ou la chaise magique. Ce module devra nous permettre de sortir pour donner des conférences et se dénommera « bunkerette ». Il est entièrement démontable et transportable. L’assemblage ne prend que quelques minutes et il offre une protection suffisante pour un orateur dans une pièce exposée.

La mise en place de moyens est maintenant indispensable pour les personnes électro hypersensibles qui vivent principalement en milieu urbain.