« LERAT » j’ai pété

Deze column is geschreven door een mens met gemiddelde intelligentie op een bekabelde computer in een omgeving die bewaard is gebleven van de ethergolven. Ja, het verbaast, maar het bestaat nog steeds. Alleen een mens met een gemiddelde intelligentie, Belg bovendien, is in staat tot zelfspot.

Het doel van deze column is altijd geweest om opvattingen te delen over actuele gebeurtenissen en innovaties in de verdediging tegen de kunstmatige omgeving gecreëerd door mensen tot hogere intelligentie die nu kunstmatige intelligenties nodig heeft om deze te vervangen.

Sommigen vechten echter voor het behoud van een concept dat binnenkort uit woordenboeken zal verdwijnen: « natuur ». Ik heb geen geluid nodig dat door een machine wordt nagebootst om de vogels ‘s ochtends te horen, ik open gewoon mijn raam. Ik heb geen 40-inch scherm nodig om het groen te aanschouwen, ik verlaat mijn huis en observeer gewoon. Deze basiswaarden zijn volledig verdoezeld. Persoonlijk wil ik deze nieuwe kunstmatige wereld niet.

Inmiddels hebben wij het officiële document ontvangen dat van onze accommodatie een « vakantiehuis » met 2 sleutels maakt. Het geeft mij geen enkel voordeel anders dan volledig op orde te zijn met de administratie. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een ander huisvestingsinitiatief in het zuiden van de provincie Luxemburg te verwelkomen, gebaseerd op het concept van Tiny house armoured. Het bedrijf heet Zone Blanche. U vindt de informatie op hun website.

Het zou een geluk zijn als er andere particuliere initiatieven zouden worden gelanceerd om EHS weer een beetje te laten circuleren en weer in contact te kunnen komen met een sociaal leven.

« LERAT » j’ai pété

Cette chronique est rédigée par un être humain avec une intelligence moyenne sur un ordinateur câblé dans un environnement préservé des ondes. Oui, cela surprend mais ça existe encore. Seul un être humain avec une intelligence moyenne, belge de surcroit, est capable d’autodérision.

Le but de cette chronique a toujours été de partager des points de vue sur l’actualité et les innovations en matière de défense contre l’environnement artificiel créé par l’humain à l’intelligence supérieure qui a maintenant besoin d’intelligences artificielles pour le remplacer.

Pourtant, certains se battent pour préserver un concept qui bientôt disparaitra des dictionnaires : « la nature ». Je n’ai pas besoin d’un son recréé par une machine pour entendre les oiseaux le matin, j’ouvre simplement ma fenêtre. Je n’ai pas besoin d’un écran 40 pouces pour contempler la verdure, je sors de chez moi et j’observe simplement. Ces valeurs de base ont été complètement occultées. Personnellement je ne veux pas de ce nouveau monde artificiel.

Nous avons reçu entretemps le document officiel qui fait de notre logement une « maison de vacances » avec 2 clés. Cela ne me procure aucun avantage si ce n’est d’être complètement en ordre avec l’administration. J’en profite pour saluer une autre initiative de logement dans le sud de la province du Luxembourg basée sur le concept de Tiny house blindé. La société s’appelle Zone Blanche. Vous trouverez les infos sur leur site.

Il serait heureux que d’autres initiatives privées voient le jour pour permettre aux EHS de pouvoir un peu à nouveau circuler et reprendre contact avec une vie sociale.

Pylinde lucht

Dit artikel van Jean-François Munster gepubliceerd in de krant LE SOIR van 8/03/2023 koelde mijn bloed: « De uitrol van de nieuwste generatie mobiel netwerk – 5G – is wereldwijd in volle gang. Dat gebeurt vooral op het land – installatie van pylonen, antennes, etc. – maar morgen kan het anders zijn. Zoals we konden zien op het Mobile World Congress, de grote massa van de mobiele industrie in Barcelona, kijken operators steeds meer naar de hemel. Constellaties van satellieten in een lage baan om de aarde, drones of ballonnen die evolueren in de stratosfeer, aerostats op lage hoogte… Een groot aantal oplossingen wordt over de hele wereld getest om operators te voorzien van « torens in de lucht » waarmee ze hun terrestrische netwerken kunnen aanvullen en een alomtegenwoordige verbinding kunnen bieden, waar hun klanten zich ook bevinden. Een noodzaak om « kritieke » toepassingen zoals de autonome auto zonder onderbreking te laten werken of om traceringsoplossingen op wereldwijde schaal mogelijk te maken voor bijvoorbeeld de logistieke sector. Het is ook noodzakelijk om afgelegen gebieden te bestrijken die nooit zullen worden gedekt door terrestrische 5G-netwerken omdat de kosten te hoog zijn in verhouding tot de bevolkingsdichtheid (bergen, woestijngebieden, kleine eilanden …). »

Dus ja, we blijven de verschillende technische oplossingen die op de markt worden aangeboden bestuderen en testen. Een grafiek, een mening gegeven door een erkend laboratorium zijn voor mij geen garanties meer voor effectiviteit. Dus ook al kost het tijd en geld, als individuen testen en meten we. De bronnen van vervuiling zijn zo talrijk geworden dat we voor alles op onze hoede moeten zijn. We worden steeds gevoeliger en ook lage frequenties worden een permanente bron van overlast in deze geëlektrificeerde wereld. Een eenvoudige kleine transformator kan zelfs op grote afstand een bron van ongemak worden. Men zou een hypochonder worden. Zorg goed voor jezelf.

Des pylônes dans le ciel

Cet article de Jean-François Munster paru dans le journal LE SOIR du 8/03/2023 m’a glacé les sangs : « Le déploiement de la dernière génération de réseau mobile – la 5G – bat son plein un peu partout dans le monde. Cela se fait essentiellement sur terre – installation de pylônes, d’antennes… –, mais, demain, il en sera peut-être autrement. Comme on pouvait le constater lors du Mobile World Congress, la grand-messe de l’industrie du mobile qui se tenait à Barcelone, les opérateurs tournent de plus en plus leur regard vers le ciel. Constellations de satellites en orbite basse, drones ou ballons évoluant dans la stratosphère, aérostats en basse altitude… une multitude de solutions sont en phase de test un peu partout dans le monde en vue de fournir aux opérateurs des « towers in the sky » (des « pylônes dans le ciel ») qui leur permettront de compléter leurs réseaux terrestres et d’offrir une connexion omniprésente quel que soit l’endroit où leurs clients se trouvent. Un impératif pour permettre à des applications « critiques » comme la voiture autonome de pouvoir fonctionner sans discontinuité ou pour permettre des solutions de traçage à l’échelle globale pour le secteur de la logistique par exemple. Une nécessité aussi pour couvrir des zones reculées qui ne le seront jamais par des réseaux 5G terrestres parce que le coût est trop élevé au regard de la densité de population (montagnes, zones désertiques, petites îles…). »

Alors, oui, nous continuons à étudier et à tester les différentes solutions techniques proposées sur le marché. Un graphique, un avis remis par un laboratoire reconnu ne sont plus pour moi des garanties d’efficacité. Alors, même si cela prend du temps et de l’argent, à titre individuel, nous testons et mesurons. Les sources de pollution sont devenues tellement nombreuses que nous devons nous méfier de tout. Nous devenons de plus en plus sensibles et les basses fréquences deviennent également une source de nuisance permanente dans ce monde électrifié. Un simple petit transfo peut devenir une source de désagréments même à une bonne distance. On en deviendrait hypocondriaque. Prenez soin de vous.

Voortdurend zoeken naar oplossingen

Voor ons is testen van het grootste belang voordat we het over een product hebben. Canvy-ondersteuningsstructuren zijn dure en omslachtige oplossingen om te implementeren. Sommige worden aan het plafond opgehangen aangeboden, wat een nadeel is wanneer u een huurder bent of wanneer de plafonds te hoog zijn. We hebben daarom vanuit de structuur van de stoel in buizen het concept voor luifels of beschermingen voor een grotere ruimte ontwikkeld.

De buisvormige PVC-structuur heeft de voordelen op het gebied van kosten, implementatiegemak en lichtheid van het materiaal. Door T-tips en hoeken oordeelkundig te combineren, kunt u eenvoudig een stijve en beweegbare structuur bouwen. Deze producten zijn gemakkelijk te vinden in doe-het-zelfzaken. De buizen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en kunnen eenvoudig worden gesneden. We lijmen de assemblages niet aan elkaar, we schroeven ze er gewoon in. Het is snel, gemakkelijk en vereist geen speciaal gereedschap.

We hebben twee modellen gemaakt, een voor bedbreedte 90 cm en de andere die ons zal dienen voor conferenties in 2 * 2 m. De hoogtes zijn ook bepalend bij het berekenen van de exacte beelden van te verwachten stoffen. Dit is waar de situatie een beetje ingewikkeld wordt omdat de aangeboden zeilen niet allemaal dezelfde breedtes hebben, afhankelijk van hun mate van bescherming. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met de kenmerken voor HF en BF en eventueel te voorzien in aarding. Een vloermat kan ook in bepaalde situaties worden aanbevolen (bed boven). In ons geval zitten we nog op een tegelvloer  en was het tapijt niet nodig. Het is essentieel om te voorkomen dat emissiebronnen in de gecreëerde behuizing worden geïntroduceerd en om de ingangen in de luifel goed te sluiten. Goede DIY.

Recherche permanente de solutions

Pour nous, les essais sont primordiaux avant de parler d’un produit. Les structures de support pour baldaquin sont des solutions coûteuses et encombrantes à mettre en place. Certains sont proposés en suspension au plafond, ce qui est un inconvénient quand on est locataire ou quand les plafonds sont trop hauts. Nous avons donc à partir de la structure de la chaise en tubes, développé le concept pour des baldaquins ou des protections pour un espace plus grand.

La structure tubulaire en PVC présente les avantages en terme de coût, de facilité de mise en œuvre et de légèreté du matériau. En combinant judicieusement des embouts en T et des angles, on peut facilement se construire une structure rigide et déplaçable. Ces produits sont facilement trouvables dans les magasins de bricolage. Les tubes sont disponibles en plusieurs longueurs et peuvent facilement être recoupés. Nous ne collons pas les assemblages, nous les vissons simplement. C’est rapide, aisé et ne nécessite pas d’outillage spécial.

Nous avons réalisé deux modèles, un pour lit de largeur 90 cm et l’autre qui va nous servir pour les conférences en 2*2 m. Les hauteurs sont également déterminantes pour calculer le métrage exact de tissus à prévoir. C’est là que la situation se complique un peu car les voiles proposés n’ont pas tous les mêmes largeurs en fonction de leur degré de protection. Il faut également tenir compte des caractéristiques pour les HF et les BF et prévoir éventuellement une mise à la terre. Un tapis de sol peut également être conseillé dans certaines situation (lit à l’étage). Dans notre cas, nous sommes toujours sur un carrelage au rez et le tapis n’était pas nécessaire. Il faut absolument éviter d’introduire des sources d’émission dans l’enceinte créée et fermer correctement les entrées dans le baldaquin. Bon bricolage.

Gemeubileerde vakantie zonder WIFI

Na maanden van proces en aanvraag voor autorisatie, keren we eindelijk terug naar de normen om onze accommodatie voor EHS te noemen: « gemeubileerde vakanties ». We krijgen 2 sleutels toegewezen om de kwaliteit van de huisvesting te kwalificeren. We vinken alle vakjes aan om 3 sleutels te hebben, behalve de WIFI-box. Het kan worden geplaatst, maar het kan ernstige interne verstoringen veroorzaken voor de bewoners in een gepantserd huis.  We waren al gesanctioneerd in de toekenning van een rating voor de EPB na de bouw omdat we geen VMC, warmtepomp of fotovoltaïsche panelen hadden. Er zijn technologieën die onverenigbaar zijn met het probleem van EHS.

Deze stappen kosten geld en brengen ons geen extra winstgevendheid, maar ze zijn verplicht om in overeenstemming te zijn met de wetten.

We adverteren het aanbieden van accommodatie niet als gemeubileerde vakanties, we reserveren de toegang alleen voor EHS-mensen. Sciensano in België doet negatieve provocatiestudies, we hebben positieve provocatie-experimenten om de effecten van huisvesting zonder hoge en lage frequenties te beoordelen met een EHS-publiek. De resultaten van de eerste maanden zijn verrassend en soms in strijd met wat men zich zou kunnen voorstellen. We ontdekten het idee van terugtrekking en de variabele periode die nodig is voor een EHS om zijn lichaam opnieuw te laten  zien aan niet-blootstelling aan golven. Het gepantserde huis is gemaakt  volgens baubiologische normen  in termen van hoge en lage frequenties, maar in extreme gevallen lijkt dit niet genoeg te zijn en zou het langer duren om het lichaam te laten ontgiften. EHS is een echt volksgezondheidsprobleem en EHS zijn geen proefkonijnen op poten, maar mensen met eigenschappen die we moeten respecteren.

We hebben de gepantserde behuizing getest en we hebben het vanuit alle hoeken gemeten, maar we leven al in een wit gebied, ons lichaam ziet het verschil niet. Wij zijn dan ook een gepantserde « gemeubileerde vakantie » met 2 sleutels (er zijn 2 toegangsdeuren).

Meublé de vacances sans WIFI

Après des mois de démarche et de demande d’autorisation, nous rentrons enfin dans les normes pour appeler notre logement pour EHS : « meublé de vacances ». Nous nous voyons attribué 2 clés pour qualifier la qualité du logement. Nous cochons toutes les cases pour avoir 3 clés sauf la case WIFI. On pourrait le mettre mais cela risque de provoquer de sérieuses perturbations intérieures pour les occupants dans une maison blindée. Nous avions déjà été sanctionné dans l’attribution d’une cote pour le PEB après la construction car nous n’avions pas de VMC, de pompe à chaleur ou de panneaux photovoltaïques. Il y a des technologies qui sont incompatibles avec la problématique des EHS.

Ces démarches coutent de l’argent et ne nous apportent pas de rentabilité supplémentaire mais elles sont obligatoires pour être en conformité avec les lois.

Nous ne faisons pas de publicité sur la mise à disposition du logement comme meublé de vacances, nous en réservons l’accès uniquement à des personnes EHS. Sciensano en Belgique fait des études de provocation négatives, nous nous faisons des expériences de provocation positives pour juger des effets d’un logement sans hautes et basses fréquences auprès d’un public EHS. Les résultats de ses premiers mois sont surprenants et parfois à contresens de ce que l’on pourrait imaginer. Nous avons découvert la notion de sevrage et la période variable nécessaire à un EHS pour réadapter son corps à une non-exposition aux ondes. La maison blindée a été réalisée aux normes de la baubiologie en matière de hautes et basses fréquences, mais dans les cas extrêmes, cela ne semble pas suffire et il faudrait des séjours plus long pour permettre au corps de se détoxifier. L’EHS est un véritable problème de santé publique et les EHS ne sont pas des cobayes sur patte mais des humains avec des caractéristiques que nous devons respecter.

Nous avons testé le logement blindé et nous l’avons mesuré sous tous les angles mais nous nous vivons déjà dans une zone blanche, notre corps ne voit pas la différence. Nous sommes donc un « meublé de vacances » blindé avec 2 clés (il y a 2 portes d’accès).

Lerat d’eau de Rièzes

Deze illustratie dient mij om het beroemde werk van Théodore Géricault te parafraseren. Ons huis is een fragiele levensader geworden voor overgevoelige elektromensen. We kunnen niet meer passagiers inschepen dan de capaciteit van de accommodatie en we geven de voorkeur aan een verblijf van maximaal een week om een keerpunt mogelijk te maken en dat het niet altijd dezelfde is die in het water blijft. Spenen zou echter een langere tijd uit blootstelling vereisen, maar dit is technisch niet mogelijk.

We wisselen veel uit met bezoekers en het onbegrip van dierbaren, isolatie, verlies van mensenlevens zijn zaken die voortdurend op het tapijt komen. Onze bezoekers zijn veelal vrouwen van in de zestig. De meerderheid is niet ingeënt tegen Covid en we stellen de vraag nooit. Ze hebben allemaal een geschiedenis van het proberen van medische oplossingen en stellen ons allemaal dezelfde vragen. De symptomen zijn voor elk van hen verschillend met één ding gemeen, namelijk de moeilijkheid om haar ideeën te concentreren en te organiseren.

We zijn geen centrum voor psychologische bijstand, alleen een huisvesting met technisch advies over bescherming, maar menselijk contact blijft een basis voor uitwisseling en delen. Onze volledig gedigitaliseerde leeftijd maakt het sociale leven volledig kunstmatig en omdat we de natuur nodig hebben, blijft de mens vooral een sociaal dier dat met zijn medemensen moet leven.

Witte gebieden, aangepaste huisvesting, het begrijpen van anderen is allemaal van deze die we het meest dringend nodig hebben voor EHS.

Lerat d’eau de Rièzes

Cette illustration me sert à paraphraser la célèbre œuvre de Théodore Géricault. Notre logement est devenu une fragile bouée de secours pour les personnes électro hypersensibles. Nous ne pouvons embarquer plus de passager que la capacité du logement et nous privilégions des séjours de maximum une semaine pour permettre une tournante et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui restent dans l’eau. Pourtant, un sevrage nécessiterait un plus long temps hors exposition mais cela n’est techniquement pas possible.

Nous échangeons beaucoup avec les visiteurs et l’incompréhension des proches, l’isolement, la perte de la vie d’avant sont des problématiques qui reviennent en permanence sur le tapis. Nos visiteurs sont majoritairement des femmes aux alentour de la soixantaine. La majorité ne sont pas vaccinées contre le Covid et nous ne posons jamais la question. Toutes ont un parcours de tentatives de solutions médicales et toutes nous posent les mêmes questions. Les symptômes sont différents pour chacune d’entre elle avec cependant un point commun qui est la difficulté de se concentrer et d’organiser ses idées.

Nous ne sommes pas un centre d’assistance psychologique, juste un logement avec des conseils techniques sur les protections mais le contact humain reste une base de l’échange et du partage. Notre époque entièrement numérisée rend la vie sociale complètement artificielle et comme nous avons besoin de la nature, l’être humain reste avant tout un animal social qui a besoin de vivre avec ses congénères.

Des zones blanches, des logements adaptés, de la compréhension d’autrui c’est de tout cela dont nous avons le plus urgemment besoin pour les EHS.