Pylinde lucht

Dit artikel van Jean-François Munster gepubliceerd in de krant LE SOIR van 8/03/2023 koelde mijn bloed: « De uitrol van de nieuwste generatie mobiel netwerk – 5G – is wereldwijd in volle gang. Dat gebeurt vooral op het land – installatie van pylonen, antennes, etc. – maar morgen kan het anders zijn. Zoals we konden zien op het Mobile World Congress, de grote massa van de mobiele industrie in Barcelona, kijken operators steeds meer naar de hemel. Constellaties van satellieten in een lage baan om de aarde, drones of ballonnen die evolueren in de stratosfeer, aerostats op lage hoogte… Een groot aantal oplossingen wordt over de hele wereld getest om operators te voorzien van « torens in de lucht » waarmee ze hun terrestrische netwerken kunnen aanvullen en een alomtegenwoordige verbinding kunnen bieden, waar hun klanten zich ook bevinden. Een noodzaak om « kritieke » toepassingen zoals de autonome auto zonder onderbreking te laten werken of om traceringsoplossingen op wereldwijde schaal mogelijk te maken voor bijvoorbeeld de logistieke sector. Het is ook noodzakelijk om afgelegen gebieden te bestrijken die nooit zullen worden gedekt door terrestrische 5G-netwerken omdat de kosten te hoog zijn in verhouding tot de bevolkingsdichtheid (bergen, woestijngebieden, kleine eilanden …). »

Dus ja, we blijven de verschillende technische oplossingen die op de markt worden aangeboden bestuderen en testen. Een grafiek, een mening gegeven door een erkend laboratorium zijn voor mij geen garanties meer voor effectiviteit. Dus ook al kost het tijd en geld, als individuen testen en meten we. De bronnen van vervuiling zijn zo talrijk geworden dat we voor alles op onze hoede moeten zijn. We worden steeds gevoeliger en ook lage frequenties worden een permanente bron van overlast in deze geëlektrificeerde wereld. Een eenvoudige kleine transformator kan zelfs op grote afstand een bron van ongemak worden. Men zou een hypochonder worden. Zorg goed voor jezelf.

Des pylônes dans le ciel

Cet article de Jean-François Munster paru dans le journal LE SOIR du 8/03/2023 m’a glacé les sangs : « Le déploiement de la dernière génération de réseau mobile – la 5G – bat son plein un peu partout dans le monde. Cela se fait essentiellement sur terre – installation de pylônes, d’antennes… –, mais, demain, il en sera peut-être autrement. Comme on pouvait le constater lors du Mobile World Congress, la grand-messe de l’industrie du mobile qui se tenait à Barcelone, les opérateurs tournent de plus en plus leur regard vers le ciel. Constellations de satellites en orbite basse, drones ou ballons évoluant dans la stratosphère, aérostats en basse altitude… une multitude de solutions sont en phase de test un peu partout dans le monde en vue de fournir aux opérateurs des « towers in the sky » (des « pylônes dans le ciel ») qui leur permettront de compléter leurs réseaux terrestres et d’offrir une connexion omniprésente quel que soit l’endroit où leurs clients se trouvent. Un impératif pour permettre à des applications « critiques » comme la voiture autonome de pouvoir fonctionner sans discontinuité ou pour permettre des solutions de traçage à l’échelle globale pour le secteur de la logistique par exemple. Une nécessité aussi pour couvrir des zones reculées qui ne le seront jamais par des réseaux 5G terrestres parce que le coût est trop élevé au regard de la densité de population (montagnes, zones désertiques, petites îles…). »

Alors, oui, nous continuons à étudier et à tester les différentes solutions techniques proposées sur le marché. Un graphique, un avis remis par un laboratoire reconnu ne sont plus pour moi des garanties d’efficacité. Alors, même si cela prend du temps et de l’argent, à titre individuel, nous testons et mesurons. Les sources de pollution sont devenues tellement nombreuses que nous devons nous méfier de tout. Nous devenons de plus en plus sensibles et les basses fréquences deviennent également une source de nuisance permanente dans ce monde électrifié. Un simple petit transfo peut devenir une source de désagréments même à une bonne distance. On en deviendrait hypocondriaque. Prenez soin de vous.