« LERAT » j’ai pété

Deze column is geschreven door een mens met gemiddelde intelligentie op een bekabelde computer in een omgeving die bewaard is gebleven van de ethergolven. Ja, het verbaast, maar het bestaat nog steeds. Alleen een mens met een gemiddelde intelligentie, Belg bovendien, is in staat tot zelfspot.

Het doel van deze column is altijd geweest om opvattingen te delen over actuele gebeurtenissen en innovaties in de verdediging tegen de kunstmatige omgeving gecreëerd door mensen tot hogere intelligentie die nu kunstmatige intelligenties nodig heeft om deze te vervangen.

Sommigen vechten echter voor het behoud van een concept dat binnenkort uit woordenboeken zal verdwijnen: « natuur ». Ik heb geen geluid nodig dat door een machine wordt nagebootst om de vogels ‘s ochtends te horen, ik open gewoon mijn raam. Ik heb geen 40-inch scherm nodig om het groen te aanschouwen, ik verlaat mijn huis en observeer gewoon. Deze basiswaarden zijn volledig verdoezeld. Persoonlijk wil ik deze nieuwe kunstmatige wereld niet.

Inmiddels hebben wij het officiële document ontvangen dat van onze accommodatie een « vakantiehuis » met 2 sleutels maakt. Het geeft mij geen enkel voordeel anders dan volledig op orde te zijn met de administratie. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een ander huisvestingsinitiatief in het zuiden van de provincie Luxemburg te verwelkomen, gebaseerd op het concept van Tiny house armoured. Het bedrijf heet Zone Blanche. U vindt de informatie op hun website.

Het zou een geluk zijn als er andere particuliere initiatieven zouden worden gelanceerd om EHS weer een beetje te laten circuleren en weer in contact te kunnen komen met een sociaal leven.

« LERAT » j’ai pété

Cette chronique est rédigée par un être humain avec une intelligence moyenne sur un ordinateur câblé dans un environnement préservé des ondes. Oui, cela surprend mais ça existe encore. Seul un être humain avec une intelligence moyenne, belge de surcroit, est capable d’autodérision.

Le but de cette chronique a toujours été de partager des points de vue sur l’actualité et les innovations en matière de défense contre l’environnement artificiel créé par l’humain à l’intelligence supérieure qui a maintenant besoin d’intelligences artificielles pour le remplacer.

Pourtant, certains se battent pour préserver un concept qui bientôt disparaitra des dictionnaires : « la nature ». Je n’ai pas besoin d’un son recréé par une machine pour entendre les oiseaux le matin, j’ouvre simplement ma fenêtre. Je n’ai pas besoin d’un écran 40 pouces pour contempler la verdure, je sors de chez moi et j’observe simplement. Ces valeurs de base ont été complètement occultées. Personnellement je ne veux pas de ce nouveau monde artificiel.

Nous avons reçu entretemps le document officiel qui fait de notre logement une « maison de vacances » avec 2 clés. Cela ne me procure aucun avantage si ce n’est d’être complètement en ordre avec l’administration. J’en profite pour saluer une autre initiative de logement dans le sud de la province du Luxembourg basée sur le concept de Tiny house blindé. La société s’appelle Zone Blanche. Vous trouverez les infos sur leur site.

Il serait heureux que d’autres initiatives privées voient le jour pour permettre aux EHS de pouvoir un peu à nouveau circuler et reprendre contact avec une vie sociale.