De kikker van Firstenberg

Naar aanleidingvan de nieuwsbrief die ik vandaag van Arthur Firstenberg heb ontvangen met de titel « amfibieën in de mijn », maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn kikkers naar buiten te brengen. Iets  meer dan 2 jaar geleden hebben we een kleine vijver op ons land gegraven en de natuur laten werken om het leven te herscheppen. Vorig jaar hadden we het genoegen om verschillende kikkerkleuwen en veel libellen te huisvesten.
Dit kleine ecosysteem wemelt van het leven en dit komt ook insecten en vogels ten goede. Wij zijn niet voor maaien en het systematisch snoeien van alles wat overstijgt. We laten het de natuur doen, in eerste instantie meer uit gebrek aan moed dan uit de wens om wilde kruiden te begunstigen. Maar het is in ieder geval gunstig voor ons ecosysteem.

De nabijheid van een rivier, de onbespoten weiden die ons omringen en de bossen zijn allemaal stimulansen om de natuurlijke ontwikkeling van dit ecosysteem te bevorderen. En vooral, als ik de heer Firstenberg goed begrijp, het feit dat we ons nog steeds in een relatief wit gebied bevinden, ver van de antennes en eronder. We hebben geen WIFI en  we gebruiken geen invasieve en milieubelastende technologie.
Het is in deze omgeving, met de kikkers, dat we het genoegen zullen hebben om u te ontvangen ter gelegenheid van de2e EHS-bijeenkomst op 17 juni 2023. We bereiden een verleidelijk programma voor u voor. De enige voorwaarde voor deelname zal zijn om deze natuur en de kikkers daar eenmaal te respecteren. Tot gauw.

La grenouille de Firstenberg

photo prise en 2022 dans notre marre. On pouvait contempler une dizaine de grenouille chaque jour.

À la suite de la newsletter reçue ce jour de Arthur Firstenberg appelée « amphibians in the mine », j’en profite pour ressortir mes grenouilles. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, nous avons creusé une petite marre sur notre terrain et nous avons laissé la nature œuvrer pour recréer la vie. L’année dernière, nous avons eu le plaisir d’y accueillir plusieurs pontes de grenouille et de nombreuses libellules.
Ce petit écosystème grouille de vie et cela profite également aux insectes et aux oiseaux. Nous ne sommes pas pour les tontes et la taille systématique de tout ce qui dépasse. On laisse la nature faire, au départ plus par manque de courage que par volonté de favoriser les herbes folles. Mais cela est en tout cas bénéfique pour notre écosystème.

La proximité d’une rivière, les prairies non pulvérisées qui nous entourent et les bois sont tous des stimulants pour favoriser le développement naturel de cet écosystème. Et surtout, si je comprend bien Mr Firstenberg, le fait que nous soyons encore dans une zone relativement blanche éloignée des antennes et située en contrebas. Nous n’avons pas de WIFI et nous n’utilisons aucune technologie invasive et contraire à l’environnement.
C’est dans cet environnement ,avec les grenouilles, que nous aurons le plaisir de vous recevoir à l’occasion du 2ème rassemblement des EHS le 17 juin 2023. Nous vous préparons un programme alléchant. La seule condition de participation sera de bien respecter cette nature et les grenouilles une fois sur place. A bientôt.