Wij zeggen dat het goed komt

De Coué-methode bestaat uit het herhalen van dezelfde uitspraak totdat men overtuigd is. De EHS-mensen die bij ons komen kijken, komen uit verschillende plaatsen in België, Frankrijk of Nederland. Ik vraag altijd naar hun adres om de elektromagnetische omgeving te zien waarin ze leven. Ik moet dus jongleren met verschillende kaarten. De normen in België, een land van compromissen, verschillen per regio en ook voor politici zijn de veiligheidsbeloften anders.
Ik heb goed gekeken naar de situatie in verschillende steden, waaronder Brussel. Nu ik al 4 jaar op meer dan 3 km van de antennes woon en al 2 jaar geen voet in een stad heb gezet, kan ik me niet voorstellen hoeveel leed stedelijke EHS heeft doorstaan. De herziening van de normen naar boven om de installatie van 5G mogelijk te maken, is een goocheltruc waarmee dezelfde persoon die vóór de herziening had kunnen klagen over het overschrijden van de norm, nu gewoon « zijn mond kan houden » omdat de autoriteiten hebben verordonneerd dat de nieuwe normen ook onschadelijk zijn.

Voor sommige extreme EHS zijn zelfs de normen van de bau-biologie grenzen om te dragen, ik durf me niet voor te stellen wat er zal gebeuren als de bevoegdheden op de grond zullen toenemen. De autoriteiten zullen zeggen dat « alles in orde is, rustig slapen goede mensen ».

In mijn versterkte kamer, onder een dikke luifel, de elektrische stroom afgesneden op de meter, heb je misschien de kans om een rustgevende slaap te vinden.

On te dit que ça va aller

La méthode Coué consiste à répéter jusqu’à se convaincre une même affirmation. Les personnes EHS qui viennent nous voir sont originaires de différents endroits en Belgique, en France ou en Hollande. Je demande toujours leur adresse pour me rendre compte de l’environnement électromagnétique dans lequel ils vivent. Je dois donc jongler avec des cartes différentes. Les normes en Belgique, terre de compromis, sont différentes par région et les promesses d’innocuité sont également différentes pour les responsables politiques.
J’ai regardé attentivement la situation dans différentes villes dont Bruxelles. Vivant maintenant depuis 4 ans à plus de 3 km des antennes et n’ayant plus remis les pieds dans une ville depuis 2 ans, je ne peux imaginer la somme de souffrance qu’endurent les EHS urbains. La révision des normes à la hausse pour permettre l’installation de la 5 G est un tour de magie qui permet à un même individu qui aurait pu se plaindre du dépassement de la norme avant révision de simplement « fermer sa gueule » maintenant car les autorités ont décrété que les nouvelles normes sont également inoffensives.

Pour certains EHS extrêmes, même les normes de la bau biologie sont limites à supporter, je n’ose imaginer ce qui va se passer quand les puissances vont augmenter sur le terrain. Les autorités affirmeront que « tout va bien, dormer tranquillement braves gens ».

Dans une chambre fortifiée, sous un épais baldaquin, le courant électrique coupé au compteur, vous aurez peut-être la chance de retrouver un sommeil réparateur.