Creëer je beschermende bubbel

Het is aan iedereen om zijn manier van leven te kiezen in deze alomtegenwoordige elektromagnetische vervuiling. Voor sommigen lijken meditatie, herverbinding of een andere methode om zich opnieuw op zichzelf te concentreren adequate oplossingen te zijn. Anderen zullen meer in de eliminatie van vervuilende metalen ons lichaam via onze tandheelkundige amalgamen of onze bloedsamenstelling. Weer anderen zullen hun verbetering baseren op speciale diëten met weinig gluten en lactose. Ten slotte zijn er de meest pragmatische zoals ik, die meer een lichaam zien in constante verdediging tegen een agressieve omgeving. In tegenstelling tot mijn joods-christelijke opvoeding, denk ik niet dat ik zonden heb begaan en mezelf moet verlossen door lichamelijke of gebeden.

Ik zal daarom mijn verdedigingslinies tegen de externe agressor bestuderen, meten en aanpassen. Na de magnetische stoel maakte ik voor mijn vrouw de antigolfrolstoel zodat ze haar opleiding kon volgen. We zijn pantserspecialisten geworden om ons in staat te stellen bepaalde buitenactiviteiten uit te voeren en uit onze kluis in de witte zone te komen.

Laten we het hebben over deze hermitage, we leven geïsoleerd van de wereld in beweging om onze gezondheid te behouden. Deze vorm van ballingschap in onze plaats van leven voor EHS komt overeen met ons temperament en is op zich geen probleem. De opening van onze plaats en de voorziening van het gepantserde huis zorgt er echter voor dat we veel mensen met verschillende achtergronden en verschillende regio’s ontmoeten. Hier is het verschil in taal geen obstakel, maar een rijkdom in de uitwisseling.

Créer sa bulle de protection

A chacun de choisir sa façon de vivre dans cette pollution électromagnétique omniprésente. Pour certains, la méditation, la reconnexion ou toutes autres méthodes de recentrage sur soi semblent être des solutions adéquates. D’autres seront plus dans l’élimination des métaux polluants notre organisme via nos amalgames dentaires ou notre composition sanguine. D’autres encore vont baser leur amélioration sur des régimes alimentaires particuliers pauvres en gluten et en lactose. Enfin, il y a les plus pragmatiques comme moi, qui voyons plus un corps en défense constante face à un environnement agressif. Contrairement à mon éducation judéo-chrétienne, je ne pense pas avoir commis de pêchés et devoir m’en racheter par des sacrifices corporels ou des prières.

Je vais donc étudier, mesurer et adapter mes lignes de défense face à l’agresseur externe. Après la chaise magnétique, j’ai donc réalisé pour mon épouse la chaise roulante anti-ondes pour lui permettre de suivre ses formations. Nous sommes devenus des spécialistes en blindage pour nous permettre d’effectuer certaines activités extérieures et sortir de notre ermitage en zone blanche.

Parlons justement de cet ermitage, nous vivons isolés du monde en mouvement pour préserver notre santé. Cette forme d’exil dans notre lieu de vie pour EHS correspond à nos tempéraments et n’est pas un problème en soi. Toutefois, l’ouverture de notre lieu et la mise à disposition de la maison blindée nous fait rencontrer des tas de gens issus de différents milieux et de différentes régions. Ici, la différence de langue n’est pas un obstacle mais une richesse dans l’échange.