Ontwikkeling van de activiteiten van de vereniging

In januari 2023 werd het idee geboren van een vereniging zonder winstoogmerk die een bepaald aantal EHS-diensten omvat. Deze zorg komt voort uit een groot aantal uitwisselingen met EHS sinds 2019. Afgezien van het fysieke leed veroorzaakt door de golven, zijn de behoefte aan advies, contacten en activiteiten de meest talrijke verzoeken die we hebben geïdentificeerd. Op medisch gebied kunnen we niets doen en de getuigenissen over de effectiviteit van behandelingen zijn zeer uiteenlopend, dus we zullen deze controverse niet aangaan.
Onze ervaring heeft ons echter in staat gesteld om beschermingsmiddelen te ontwikkelen en deze tegen lagere kosten te implementeren. Het is deze ervaring waarvan we willen dat u profiteert op een plek die beschermd is tegen de ether.

Of het nu gaat om tijdelijke huisvesting, voor de realisatie van uw beveiligingen of het gebruik van meetapparatuur of gewoon om activiteiten met andere mensen te delen, wij proberen u oplossingen te bieden. Ik kijk ernaar uit om onze plek van leven weg van de golven met u te delen.

Développement des activités de l’asbl

En janvier 2023, l’idée d’une ASBL servant à englober un certain nombre de services aux EHS est née. Ce souci a pour origine un grand nombre d’échanges avec des EHS depuis 2019. En dehors de la souffrance physique engendrée par les ondes, des besoins de conseils, de contacts et d’activités sont les plus nombreuses demandes que nous avons identifiées. Dans le domaine médical, nous ne pouvons rien et les témoignages sur l’efficacité des traitements sont trop divergents donc nous n’entrerons pas dans cette polémique.
Cependant, notre expérience, nous a permis de développer des moyens de protection et de les mettre en œuvre à moindre coût. C’est de cette expérience que nous voudrions vous faire bénéficier dans un lieu protégé des ondes.

Que ce soit pour du logement temporaire, pour la réalisation de vos protections ou de l’utilisation d’appareils de mesure ou encore simplement partager des activités avec d’autres personnes, nous tenterons de vous apporter des solutions. Au plaisir de partager avec vous notre lieu de vie à l’abri des ondes.

6G via LED uitgerust met VLC

Terwijl we nog steeds vechten tegen de komst van 5G, plannen ze al 6G-technologie voor 2030 (het is morgen). 6G zou moeten werken in zeer hoge frequentiebanden die gemakkelijk kunnen worden gestopt door het minste obstakel. Het zal daarom nodig zijn om technische oplossingen te vinden om de doorgang van het signaal in woningen, kantoren, winkels, …

De oplossing ligt voor de deur zonder dat we op elke straathoek een veelvoud aan antennes hoeven in te zetten. Deze oplossing combineert LED-lampen met VLC, het signaal wordt teruggewonnen door de LED-lamp en opnieuw verzonden naar uw GSM uitgerust met LIFI-technologie om te decoderen en te verzenden. Uw armaturen dienen als interne antennes die licht gebruiken om het signaal door te geven. Het werkt zelfs lamp uit. Ik weet tot op heden niet wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van deze technologie die momenteel is ontwikkeld en het onderwerp ontroert me niet te veel, want in 2030 zal ik 70 jaar oud zijn en ik zal zeker al tot stof worden gereduceerd door eerdere technologieën.

Moed, een heldere wereld wacht op ons.

6 G via LED équipé de VLC

Pendant que nous nous battons encore contre l’arrivée de la 5 G, ils planifient déjà la technologie 6 G pour 2030 (c’est demain). La 6 G devrait travailler dans des bandes de fréquence très élevées qui seront aisément arrêtées par le moindre obstacle. Il faudra donc trouver des solutions techniques pour permettre le passage du signal dans les habitations, bureaux, magasins, …

La solution est à nos portes sans devoir déployer une multitude d’antennes à tous les coins de rue. Cette solution combine des lampes LED avec la VLC, le signal sera récupéré par l’ampoule LED et retransmis à votre GSM équipé de la technologie LIFI pour décoder et transmettre. Vos luminaires serviront d’antennes internes en utilisant la lumière pour transmettre le signal. Cela fonctionnera même lampe éteinte. Je ne connais pas à ce jour les implications sanitaires de cette technologie actuellement développée et le sujet ne m’émeut pas outre mesure car en 2030 j’aurai 70 ans et je serai certainement déjà réduit à l’état de poussière par les technologies précédentes.

Courage, un monde lumineux nous attend.

Impact op de media

De publicatie van het artikel over Davids levensomstandigheden in de « mainstream pers » had aanzienlijke gevolgen. Onzichtbare EHS werd ineens een beetje meer een tastbare realiteit. Het initiatief « My Life in Airplane Mode » is een kleine groep EHS die is begonnen met de productie van videoclips over het onderwerp. Dit team is vrij heterogeen en blijft verschillende realiteiten van ehs-leven filmen; Het is niet melodramatisch, het is een knipoog naar een weinig bekend aspect van ons leven in de samenleving. In juni 2022 werkten ze samen met « a place to live for EHS » om de 1e internationale bijeenkomst op te zetten en omdat de saus is aangeslagen, zullen ze de cover terugplaatsen voor de editie van 2023.

Media-impact is fundamenteel voor onze acties. We kunnen allemaal op onze eigen manier bijdragen. Wat voor een EHS vanzelfsprekend is, is absoluut onbekend bij de gemiddelde burger. Mijn vrouw volgt een training beschermd door een anti-golf stoelsysteem en dit lokt vragende reacties uit van haar collega’s, maar geen gedrag. Gisteren heb ik zelf een trainingsbijeenkomst zonder bescherming bijgewoond waardoor ik ons probleem ook aan de deelnemers kon voorleggen. Ze hadden allemaal smartphones en behalve de trainer die geïrriteerd was, bleven de anderen kibbelen op hun scherm. Dit is geen kwaadaardigheid, het is onwetendheid over het ding. Een van de deelnemers had me in een reportage op tv gezien en klaagde over zijn 4G-smartphone die hem meer hoofdpijn bezorgde. Dat weerhield hem er niet van om te bellen.

Ik was al lang niet meer op pad geweest om ‘normale’ mensen te ontmoeten. Dit verslavende gedrag aan deze kunstmatige verlenging van de hand lijkt me volkomen belachelijk. Ik voelde me een alien op een kermis. David heeft veel stappen ondernomen om ons bekend te maken. Arehs organiseert ook conferenties. We moeten op deze weg doorgaan en lawaai maken. Veel succes allemaal. 

Impact des media

La parution de l’article sur les conditions de vie de David dans la « grande presse » a eu des retentissements importants. Les EHS invisibles sont devenus tout à coup un peu plus une réalité palpable. L’initiative « Ma vie en mode avion » est un petit groupe d’EHS qui s’est lancé dans la production de capsules vidéo sur le sujet. Cette équipe est assez hétéroclite et continue à filmer différentes réalités de la vie d’EHS ; Ce n’est pas mélodramatique, c’est un clin d’œil à un aspect méconnu de notre vie en société. En juin 2022, ils se sont associés avec « un lieu de vie pour EHS » afin de mettre en place le 1er rassemblement international et comme la sauce a bien pris, ils vont remettre le couvert pour l’édition 2023.

L’impact médiatique est fondamental pour nos actions. Nous pouvons tous y contribuer à notre façon. Ce qui est évident pour un EHS est absolument inconnu pour un citoyen lambda. Mon épouse assiste à une formation protégée par un système de chaise anti-ondes et cela provoque des réactions de questionnement chez ses collègues mais pas de comportement. Hier, j’ai moi-même assisté à une réunion de formation sans protection qui m’a également permis d’exposer notre problématique aux participants. Ils avaient tous des smartphones et en dehors de la formatrice qui était embêtée, les autres ont continué à chipoter sur leur écran. Ce n’est pas de la malveillance, c’est de l’ignorance de la chose. Un des participants m’avait vu à la télévision dans un reportage et se plaignait de son smartphone en 4G qui lui donnait plus de maux de tête. Cela ne l’a pas empêché de téléphoner.

Je n’étais plus sorti depuis longtemps à la rencontre avec des gens « normaux ». Ce comportement addict à cette extension artificielle de la main me semble complètement ridicule. J’avais l’impression d’être un extraterrestre dans une baraque foraine. David a entrepris de nombreuses démarches pour nous faire connaître. L’Arehs organise également des conférences. Nous devons continuer en ce sens et faire du bruit. Bon courage à tous. 

Op zoek naar de verloren plek

Het artikel gepubliceerd in de « Libre Belgique » op 21 januari (het staat er nog steeds op 24 januari) wekte veel emotie. De commentaren op de Facebookpagina van  de « Libre Belgique » waren verdeeld tussen getuigenissen van gelijkwaardige situaties of domme spot. Mijn pogingen om hierop te reageren werden snel gecensureerd. « Davids », in 4 jaar tijd heb ik er veel ontmoet. Hun namen zijn Sylvain, Francine, Nico, Nathalie, Mieke, Jan, Hugo … Ze maakten allemaal levenskeuzes om hun leven te redden en te proberen te overleven. De meesten zijn hun baan kwijtgeraakt, zijn gescheiden van hun familie, vrienden en zijn op zoek gegaan naar een afgelegen plek weg van de ether.

Vanaf het idee om een anti-golfhuis te bouwen, was mijn zeer egoïstische wil een bewaarde plek voor mijn oude dag. We hebben al een groot huis in een witte zone dat moeilijk te onderhouden is voor een ouder wordend persoon. Een volle voet, goed geïsoleerd en makkelijk te onderhouden leek me de ideale oplossing.

Het leven en de gevaren ervan wilden anders en sinds enkele maanden is deze accommodatie een soort toevluchtsoord geworden voor veel EHS die op zoek zijn naar een plek om te ademen. Je komt overal vandaan, uit Vlaanderen, Frankrijk, Nederland, …

Helaas zijn er op dit moment niet veel oplossingen buiten precaire huisvesting geïsoleerd van de ethergolven zoals die van David. We behoren tot de rijkste landen ter wereld en bieden enkele van de beste omstandigheden en levensverwachtingen en toch heeft onbekende ellende « Davids » ertoe aangezet om de status van vluchtelingen uit de ether te hebben. We hebben het recht om vragen te  stellen.

A la recherche du lieu perdu

L’article paru dans la « Libre Belgique » ce 21 janvier (il y est toujours le 24) a suscité beaucoup d’émois. Les commentaires sur la page facebook de la « Libre Belgique » étaient partagés entre témoignages de situations équivalentes ou de stupides railleries. Mes tentatives de réponse à ces dernières ont rapidement été censurées. Des « David », en 4 ans, j’en ai croisé beaucoup. Ils s’appellent Sylvain, Francine, Nico, Nathalie, Mieke, Jan, Hugo … Ils ont tous fait des choix de vie pour sauver leur vie et tenter de survivre. La plupart ont perdu leur job, sont séparés de leur famille, de leurs amis et sont partis à la recherche d’un lieu perdu et à l’abri des ondes.

Au départ de l’idée de construire un logement anti-ondes, ma volonté très égoïste était un lieu préservé pour mes vieux jours. Nous disposions déjà d’une vaste maison en zone blanche difficile à entretenir pour une personne vieillissante. Un plein pied, bien isolé et facile d’entretien me semblait la solution idéale.

La vie et ses aléa en a voulu autrement et depuis plusieurs mois, ce logement est devenu une sorte de refuge pour de nombreux EHS en quête d’un endroit pour souffler. Vous venez de partout, de Flandre, de France, de Hollande, …

Il n’existe hélas pas beaucoup de solutions actuellement en dehors des logements précaires isolés des ondes comme celui de David. Nous sommes parmi les pays les plus riches du monde, offrant des conditions et des espérances de vie parmi les meilleures et pourtant une misère inconnue a poussé des « David » à avoir le statut de réfugié des ondes. On est en droit de se poser des questions.

Bedankt David

Je worstelt al maanden, door je brieven, je filmen van ‘mijn leven in vliegtuigmodus’, de organisatie van de bijeenkomst en verschillende interviews. Het is de strijd van David tegen Goliath om de pijn te laten horen van veel mensen die teruggetrokken in zichzelf leven, gedwongen om te zwijgen omdat ze het zwijgen wordt opgelegd. Dit artikel in « Libre Belgique », met dank aan Laurence Dardenne, is een match en een vonk die de harten verwarmt van deze bevolking die is geofferd op het altaar van blinde vooruitgang en draadloze technologieën. Een lucifer brandt niet lang, maar het is genoeg om een goed gevoed vuur in de haard van onze beschavingen aan te steken. We kunnen allemaal olie op dit vuur gooien door het te blijven voeden door onze lokale acties en door onze aanwezigheid op de volgende bijeenkomst in juni 2023. We hebben veel associaties die de ideale relais zijn om  dit probleem van golven die ons bestaan doen rotten en die volgens Dr. Belpomme alle kenmerken van een toekomstige pandemie combineert, bekend te maken.

Onafhankelijke onderzoekers, wetenschappers over de hele wereld getuigen van de risico’s die gepaard gaan met onze dagelijkse blootstelling aan golven en niemand houdt er rekening mee in deze hectische race voor steeds meer en steeds sneller. De kleine David slaagde er echter in zijn kleine hut, dankzij zijn koppigheid, in om ons zichtbaar te maken en te getuigen van een mogelijk verband tussen blootstelling aan golven en zijn gezondheidsproblemen.

Terwijl alle David en andere vluchtelingen van de ether, Nicolas, Kristien, Valérie-anne, Françoise, Sylvain, Jan, Katja, Michelle, … en al diegenen die een tijdelijk toevluchtsoord bij ons hebben gevonden, komen naar   de « La Libre Belgique » en andere media om dit probleem van kunstmatige stralen die het bestaan van het leven op aarde doen rotten, te blijven herhalen.

Merci David

Tu te démènes depuis des mois, par tes courriers, tes tournages de « ma vie en mode avion », l’organisation du rassemblement et diverses interviews. C’est le combat de David contre Goliath pour faire entendre la douleur de nombreuses personnes qui vivent repliées sur elles-mêmes, obligées de se taire car réduites au silence. Cet article dans la « Libre Belgique », merci à Laurence Dardenne, est une allumette et une étincelle qui réchauffe le cœur de cette population sacrifiée sur l’autel du progrès aveugle et des technologies du sans fil. Une allumette ne brûle pas longtemps mais elle suffit à allumer un feu bien nourri dans l’âtre de nos civilisations. Nous pouvons, tous apporter du combustible à ce feu en continuant à l’alimenter par nos actions locales et par notre présence au prochain rassemblement en juin 2023. Nous disposons de nombreuses associations qui sont les relais idéaux pour faire connaître cette problématique des ondes qui pourrit notre existence et qui selon les dire du docteur Belpomme réunit toutes les caractéristiques d’une prochaine pandémie.

Les chercheurs indépendants, des scientifiques à travers le monde témoignent des risques liés à notre exposition quotidienne aux ondes et personne n’en tient compte dans cette course effrénée aux toujours plus et toujours plus vite. Pourtant, le petit David, dans sa petite cabane, grâce à son obstination, a réussi à nous rendre visible et à témoigner d’un lien possible entre l’exposition aux ondes et ses troubles de santé.

Alors que tous les David et autres réfugiés des ondes, Nicolas, Kristien, Valérie-anne, Françoise, Sylvain, Jan, Katja, Michelle, … et tous ceux qui ont trouvé un refuge temporaire chez nous, se manifestent auprès de la « Libre » et d’autres média pour continuer à faire écho à cette problématique des ondes artificielles qui pourrissent l’existence de la vie sur terre.