Het tegenovergestelde van een ziekte

Al 4 jaar werken we met een veelheid aan EHS uit alle lagen van de bevolking. De klachten zijn altijd hetzelfde maar de mate van gevoeligheid is verschillend. We hebben beschermingsmiddelen ingevoerd, we wonen in een gebied dat nog relatief wit is. Dit is gunstig voor ons en voor degenen die ons komen bezoeken in het nieuwe gepantserde huis. Een vraag die vaak opkomt is: waarom deze keuze voor afscherming in plaats van behandelingen om terug te keren naar een normaal leven? Het antwoord is ingewikkeld, maar voor ons is het uitgangspunt van onze reflectie dat EHS geen ziekte is, maar een normale reactie van ons voorouderlijk organisme op een gewelddadige agressie van een kunstmatige omgeving. We kunnen natuurlijk voedingssupplementen of behandelingen nemen om de effecten te verminderen en ons voedselsysteem te versterken, we kunnen door meditatie, ontspanning of andere technieken het gevoel transformeren en relativeren in relatie tot de gevoelde effecten, we kunnen grigris of andere wonderoplossingen gebruiken als het een effect heeft op je portemonnee en indirect op je welzijn. Feit blijft echter dat de agressie er nog steeds is en dat het lichaam beschadigd is. We worden beschoten met kruisbogen, bogen, granaten en aanvalsgeweren. Vitaminen en supplementen kunnen u helpen sneller te herstellen, maar zullen lichamelijk letsel niet voorkomen. Meditatie zal je helpen de ernst van de verwonding te relativeren en je te laten geloven dat je onoverwinnelijk bent.
De realiteit is heel anders en effectieve bescherming is momenteel de enige manier om iemands fysieke integriteit op de lange termijn te beschermen. Het vereist dat je weet wat er op ons schiet. De bescherming is niet hetzelfde voor een pijl of een aanvalsgeweer. Een eenvoudige dop kan je helpen om snel vijandelijke linies over te steken, maar zal niet effectief zijn om een nacht onder vuur van een WIFI in 5,6 Ghz door te brengen.  
Er is geen wonderoplossing, er zijn oplossingen en gedragingen die zijn aangepast aan het type wapen dat door de agressor wordt gebruikt. Het leven daarvoor is voorbij, EHS moet opnieuw een nieuw leven leren voor hem en de mensen om hem heen.

Le contraire d’une maladie

Nous côtoyons depuis 4 ans, une multitude d’EHS de tous horizons. Les plaintes sont toujours les mêmes mais les degrés de sensibilité sont différents. Nous avons mis en place des moyens de protection, nous vivons dans une zone encore relativement blanche. Cela est bénéfique pour nous et pour ceux qui viennent nous rendre visite dans la nouvelle maison blindée. Une question qui revient souvent est : pourquoi ce choix de blindage plutôt que des traitements pour retrouver une vie normale ? La réponse est compliquée, mais pour nous le point de départ de notre réflexion est que l’EHS n’est pas une maladie mais une réaction normale de notre organisme ancestral face à une agression violente d’un environnement artificiel. On peut bien entendu prendre des compléments alimentaires ou des traitements pour diminuer les effets et renforcer son système alimentaire, on peut par de la méditation, de la relaxation ou autres techniques transformer la sensation et relativiser par rapport aux effets ressentis, on peut utiliser des grigris ou autres solutions miracles si cela a un effet sur votre portefeuille et indirectement sur votre bien-être. Il reste cependant que l’agression est toujours là et que le corps s’abîme. On nous tire dessus avec des arbalètes, des arcs, des grenades et des fusils d’assaut. Les vitamines et les compléments alimentaires vous aiderons peut-être à récupérer plus vite mais n’empêcherons pas les blessures corporelles. La méditation vous aidera à relativiser la gravité de la blessure et le grigri à vous faire croire que vous êtes invincible.
La réalité est bien différente et les protections efficaces sont actuellement les seuls moyens de protéger son intégrité physique à long terme. Cela nécessite de savoir ce qui nous tire dessus. La protection n’est pas la même pour une flèche ou un fusil d’assaut. Un simple bonnet vous aidera peut-être à traverser rapidement les lignes ennemies mais sera inefficace pour passer une nuit sous le feu d’une WIFI en 5.6 Ghz.
Il n’y a pas de solution miracle, il y a des solutions et des comportements adaptés au type d’arme utilisée par l’agresseur. La vie d’avant est terminée, l’EHS doit réapprendre une nouvelle vie pour lui et son entourage.