De aangesloten radondetector

We ontmoetten gisteren een dame in haar accommodatie die als gevolg van enkele ongewone symptomen verschillende wegen verkende om haar gezondheidsproblemen te identificeren. Ze dacht dat het waarschijnlijk van haar huis kwam, vochtigheid of luchtkwaliteit. Voor ons had ze een bedrijf opgeroepen om de luchtkwaliteit te beoordelen en dat bedrijf had haar afgezet met een onschadelijk apparaat dat ze een paar dagen in elke kamer moest laten liggen om radon- en CO2-concentraties te meten.

Na een zorgvuldig onderzoek van de verschillende kamers en de identificatie van de gebruikelijke bronnen van elektromagnetische vervuiling (WIFI, DECT,… ), hadden we nog steeds een ongeïdentificeerd probleem in de kamer aan het hoofdeinde van het bed. Toen liet ze ons een klein apparaatje zien en legde ze uit hoe ze de progressieve resultaten op haar mobiele telefoon kon controleren, dat mijn € viel.

De bezoeken reserveren verrassingen en zijn een kans om verbonden objecten te ontdekken waar we nooit aan hadden gedacht.

We hebben ons tijdens de discussies kunnen realiseren dat de gemiddelde burger, ondanks een hoog opleidingsniveau, totaal hulpeloos was in vergelijking met de realiteit van het elektromagnetische probleem en we zijn soms een beetje beschaamd om enkele basisdingen voor een EHS te moeten uitleggen. Het is een leerweg voor de persoon en het is lang en pijnlijk.

Oh ja, trouwens, ik ben vergeten te vertellen, dat een plaats van leven voor EHS nu een non-profit organisatie in België is geworden.

Le détecteur de radon connecté

Nous avons rencontré une dame dans son logement hier qui à la suite de certains symptômes inhabituels exploraient différentes pistes pour identifier ses problèmes de santé. Elle pensait que cela venait probablement de son logement, de l’humidité ou de la qualité de l’air. Avant nous, elle avait fait appel à une société pour évaluer la qualité de l’air et cette société lui avait déposé un appareil anodin qu’elle devait laisser quelques jours dans chaque pièce pour mesurer la concentration en radon et en CO2.

Après un examen minutieux des différentes pièces et l’identification des sources de pollution électromagnétique habituelles (WIFI,DECT,…), il nous restait un souci non identifié dans la chambre à la tête du lit. C’est à ce moment qu’elle nous a montrée petit appareil et qu’elle nous a expliqué comment elle pouvait consulter les résultats progressifs sur son GSM, que mon € est tombé.

Les visites réservent des surprises et sont l’occasion de découvertes d’objets connectés auxquels on n’aurait jamais pensé.

On a pu se rendre compte au long des discussions que le citoyen lambda, malgré un niveau d’éducation élevé, était totalement démuni par rapport à la réalité de la problématique électromagnétique et on est parfois un peu gêné de devoir expliquer certaines choses élémentaires pour un EHS. C’est un chemin d’apprentissage pour la personne et il est long et douloureux.

Ah oui, au fait, j’oubliais de vous dire, qu’un lieu de vie pour EHS est maintenant devenu une ASBL en Belgique.