Creëer je beschermende bubbel

Het is aan iedereen om zijn manier van leven te kiezen in deze alomtegenwoordige elektromagnetische vervuiling. Voor sommigen lijken meditatie, herverbinding of een andere methode om zich opnieuw op zichzelf te concentreren adequate oplossingen te zijn. Anderen zullen meer in de eliminatie van vervuilende metalen ons lichaam via onze tandheelkundige amalgamen of onze bloedsamenstelling. Weer anderen zullen hun verbetering baseren op speciale diëten met weinig gluten en lactose. Ten slotte zijn er de meest pragmatische zoals ik, die meer een lichaam zien in constante verdediging tegen een agressieve omgeving. In tegenstelling tot mijn joods-christelijke opvoeding, denk ik niet dat ik zonden heb begaan en mezelf moet verlossen door lichamelijke of gebeden.

Ik zal daarom mijn verdedigingslinies tegen de externe agressor bestuderen, meten en aanpassen. Na de magnetische stoel maakte ik voor mijn vrouw de antigolfrolstoel zodat ze haar opleiding kon volgen. We zijn pantserspecialisten geworden om ons in staat te stellen bepaalde buitenactiviteiten uit te voeren en uit onze kluis in de witte zone te komen.

Laten we het hebben over deze hermitage, we leven geïsoleerd van de wereld in beweging om onze gezondheid te behouden. Deze vorm van ballingschap in onze plaats van leven voor EHS komt overeen met ons temperament en is op zich geen probleem. De opening van onze plaats en de voorziening van het gepantserde huis zorgt er echter voor dat we veel mensen met verschillende achtergronden en verschillende regio’s ontmoeten. Hier is het verschil in taal geen obstakel, maar een rijkdom in de uitwisseling.

Créer sa bulle de protection

A chacun de choisir sa façon de vivre dans cette pollution électromagnétique omniprésente. Pour certains, la méditation, la reconnexion ou toutes autres méthodes de recentrage sur soi semblent être des solutions adéquates. D’autres seront plus dans l’élimination des métaux polluants notre organisme via nos amalgames dentaires ou notre composition sanguine. D’autres encore vont baser leur amélioration sur des régimes alimentaires particuliers pauvres en gluten et en lactose. Enfin, il y a les plus pragmatiques comme moi, qui voyons plus un corps en défense constante face à un environnement agressif. Contrairement à mon éducation judéo-chrétienne, je ne pense pas avoir commis de pêchés et devoir m’en racheter par des sacrifices corporels ou des prières.

Je vais donc étudier, mesurer et adapter mes lignes de défense face à l’agresseur externe. Après la chaise magnétique, j’ai donc réalisé pour mon épouse la chaise roulante anti-ondes pour lui permettre de suivre ses formations. Nous sommes devenus des spécialistes en blindage pour nous permettre d’effectuer certaines activités extérieures et sortir de notre ermitage en zone blanche.

Parlons justement de cet ermitage, nous vivons isolés du monde en mouvement pour préserver notre santé. Cette forme d’exil dans notre lieu de vie pour EHS correspond à nos tempéraments et n’est pas un problème en soi. Toutefois, l’ouverture de notre lieu et la mise à disposition de la maison blindée nous fait rencontrer des tas de gens issus de différents milieux et de différentes régions. Ici, la différence de langue n’est pas un obstacle mais une richesse dans l’échange.

Terugblik op de afgelopen 3 jaar

In 3 jaar tijd zijn we van een beschermende tent naar een compleet huis van 90 m² gegaan om EHS te beschermen en te ontvangen. Dit zijn 3 jaar van ontmoetingen, ontdekkingen en training. Iedereen komt met zijn leven en verhaal en probeert opnieuw contact te maken met mensen die hun problemen en uitsluiting delen. De verhalen zijn allemaal verschillend met één ding gemeen: EHS.
We kwamen in mei 2019 aan op dit kleine eiland van witte zone en we hadden de kans om veel projecten met min of meer succes te ontwikkelen. We kruisten paden met tientallen mensen die allemaal hetzelfde probleem hadden.

In deze tijden van oorlog, economische moeilijkheden en verschillende tragedies zijn we positief gebleven en hebben we verschillende projecten uitgevoerd die soms volkomen zinloos zijn. We begonnen met een beschermingstent (geschonken aan een Belgische vereniging), we bepantserden een camper en bouwden uiteindelijk een compleet huis gepantserd met ethergolven. Ondertussen organiseerden en organiseerden we de eerste internationale EHS-bijeenkomst in juni 2022. Elke dag ontvangen we nu aanvragen voor een verblijf voor
het gepantserde huis en we ontvangen mensen uit Nederland, België en Frankrijk voor een verblijf van minimaal 1 week met voorkeurstarieven voor leden van verschillende verenigingen. Deze verblijven zijn een gelegenheid voor het delen en zeer rijke uitwisselingen en wij danken u.
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten op de volgende bijeenkomst of tijdens een verblijf bij ons: een plek om te wonen voor EHS.

Bilan de ces 3 dernières années

En l’espace de 3 ans, nous sommes passés d’une tente de protection à une maison complète de 90 m² pour protéger et recevoir des EHS. Ce sont 3 ans de rencontres, de découvertes et de formations. Chacun venant avec sa vie et son histoire et tentant de renouer des contacts avec des personnes partageant leur problématique et leur exclusion. Les histoires sont toutes différentes avec un point commun : l’EHS.
Nous sommes arrivés en mai 2019 dans ce petit ilot de zone blanche et nous y avons eu l’opportunité d’y développer de nombreux projets avec plus ou moins de succès. Nous y avons croisé les chemins de vie de dizaines de personnes qui avaient toutes la même problématique.

En ces périodes de guerre, de difficultés économiques et de drames divers, nous sommes restés positifs et avons mis en place différents projets parfois complètement insensés. Nous avons commencé avec une tente de protection (donnée à une association belge), nous avons blindé un motor-home et enfin construit une maison complète blindée aux ondes. Entretemps, nous avons organisé et accueilli le premier rassemblement international des EHS en juin 2022.
Chaque jour, nous recevons maintenant des demandes de séjour pour la maison blindée et nous recevons des personnes de Hollande, de Belgique et de France pour des séjours de minimum 1 semaine avec des tarifs préférentiels pour les membres de différentes associations. Ces séjours sont l’occasion de partages et d’échanges très riches et nous vous en remercions.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion du prochain rassemblement ou durant un séjour chez nous : un lieu de vie pour EHS.

De laatste buis

De beschermingsmiddelen tegen golven zijn een essentieel gebied voor een EHS. Ze moeten ons in staat stellen om te evolueren in het dagelijks leven en ten volle te kunnen genieten van onze plaats van leven. Normen veranderen en doses van blootstelling aan elektromagnetische vervuiling volgen hetzelfde pad. Het huis uit gaan is een echte uitdaging, maar thuisblijven is een andere. Het belangrijkste is om een bepaalde elektromagnetische hygiëne in je huis te respecteren en jezelf zoveel mogelijk te beschermen tegen invloeden van buitenaf, vooral tijdens onze slaap. Er bestaan verschillende oplossingen in de vorm van beschermende tenten met speciale zeilen die boven ons bed worden geplaatst. De keuze van stoffen, bodembescherming, aarding, dragende structuur zijn verschillende technische problemen die moeten worden opgelost zodat de rustplaats wordt beschermd. Volgens hetzelfde concept kunnen ook andere plaatsen in uw huis worden beschermd.
Natuurlijk kun je verhuizen, maar om waarheen te gaan? Het vinden van gebieden met weinig blootstelling is bijna utopisch en vereist de middelen. De keuze van de beschermingsmiddelen vereist een goede kennis van de technische kenmerken van de aangeboden producten. De duurste beschermt niet noodzakelijkerwijs alle frequentiebereiken.
Naast de materiaalkeuze is er ook de kwestie van de draagconstructie. De huidige oplossingen zijn ofwel erg duur of vereisen een plafondophanging die niet zonder problemen is wanneer u een huurder bent of plafonds op 4 m hoogte heeft.
We hebben daarom een buisvormige structuur gemaakt die de gekozen zeilen kan ondersteunen en die een tweepersoonsbed of een kantoorruimte kan beschermen. De kosten zijn belachelijk (+/- 75 €), de materialen zijn gemakkelijk te vinden en de implementatie binnen het bereik van een kind. Alles is licht en transporteerbaar. Kortom, een oplossing die alle deuren opent naar andere toepassingen.
In 2023 organiseren we workshops in een beschermd gebied waar je de kans krijgt om je handen vuil te maken en je eigen gereedschap te maken om te overleven in dit universum verzadigd met golven.

Le dernier tube

Les moyens de protection contre les ondes sont un domaine incontournable pour un EHS. Ils doivent nous permettre d’évoluer dans le quotidien et pouvoir profiter pleinement de notre lieu de vie. Les normes évoluent et les doses d’exposition à la pollution électromagnétique suivent le même chemin. Sortir de chez soi est un véritable défi mais rester chez soi à l’abri en est un autre. Le plus important est de respecter une certaine hygiène électromagnétique dans son logement et de se protéger au maximum des influences extérieures, surtout durant notre sommeil. Diverses solutions existent sous forme de tentes de protection avec des voiles spéciaux à disposer au-dessus de notre lit. Le choix des tissus, la protection du sol, la mise à la terre, la structure portante sont diverses questions techniques qu’il faudra résoudre pour que le lieu de repos soit protégé. Suivant le même concept d’autres lieux de votre logement peuvent également être protégés.
Bien entendu, vous pouvez déménager mais pour aller où ? Trouver des zones peu exposées relève quasiment de l’utopie et nécessite d’avoir les moyens. Le choix des moyens de protection nécessite une bonne connaissance des caractéristiques techniques des produits proposés. Le plus onéreux ne protège pas nécessairement de toutes les gammes de fréquence.
Au-delà du choix du matériaux se pose également la question de la structure portante. Les solutions actuelles sont soit très couteuses soit nécessite une suspension au plafond ce qui n’est pas sans poser certains problèmes quand on est locataire ou que l’on a des plafonds à 4 m de hauteur.
Nous avons donc réalisé une structure tubulaire qui peur supporter les voiles choisis et qui permet de protéger un lit double ou un espace de bureau. Le coût est dérisoire (+/- 75 €), les matériaux faciles à trouver et la mise en œuvre à la portée d’un enfant. Le tout est léger et transportable. Bref une solution qui ouvre toutes les portes à d’autres applications.
En 2023, nous organiserons des ateliers en zone protégée où vous aurez le loisir de mettre la main à la pâte et de fabriquer vous-même vos outils pour survivre dans cet univers saturé d’ondes.

EHS: elektro-sensorische invaliditeit

U bent EHS erkend of genegeerd. Je huis verlaten om naar de bioscoop of een café te gaan voor een drankje is een onoverkomelijke beproeving geworden. Beschermende kleding biedt niet genoeg zekerheid bij lange belichtingen, uitgaan met imkerparafernalia is een beeld dat je niet wilt geven. De beschermde integrale boerka zit niet in onze moraal en is gênant om een thee te drinken. De gehandicapte die in een rolstoel rondloopt om zich te kunnen verplaatsen, trekt sympathie en respect.
Zelfs als filosofisch gezien de status van gehandicapte een probleem voor je vormt, is het nog steeds een realiteit.
Waarom zou je deze status niet gebruiken om een beetje uit te gaan en een sociaal leven te hervatten. Je combineert de rolstoel met de magnetische stoel (zie vorig artikel) en je hebt een manier om je in staat te stellen een sociaal leven te hervatten. Je zult zeker worden opgemerkt met je beschermende sluier in de bioscoop, je zult vragen worden gesteld en het is zeker de beste manier om de zaak vooruit te helpen. We zullen dit allemaal testen op technisch niveau en we zullen u feedback geven.  Vermijd de elektrische rolstoel, het zou geen goed idee zijn.

EHS : électro handicap sensoriel

Vous êtes EHS reconnu ou ignoré. Sortir de chez vous pour aller au cinéma ou dans un café prendre un verre est devenu une épreuve insurmontable. Les habits de protection n’offrent pas assez de sécurité sur de longues expositions, sortir avec un attirail d’apiculteur est une image que vous ne voulez pas donner. La burka intégrale protégée n’est pas dans nos mœurs et gênante pour boire un thé. La personne invalide qui se promène en chaise roulante pour pouvoir se déplacer attire la sympathie et le respect.
Même si philosophiquement, le statut d’invalide vous pose un problème, c’est quand même une réalité.
Pourquoi ne pas utiliser ce statut pour vous permettre de sortir un peu et de reprendre une vie sociale. Vous combinez le fauteuil roulant avec la chaise magnétique (voir article précédent) et vous disposez d’un moyen pour vous permettre de reprendre une vie sociale. Vous vous ferez certainement remarquer avec votre voile de protection au cinéma, on vous posera des questions et c’est certainement le meilleur moyen de faire avancer la cause. Nous allons tester tout cela au niveau technique et nous vous ferons un retour d’expérience. Evitez le fauteuil électrique, ce ne serait pas une bonne idée.

De magnetische stoel

Mijn vrouw is verplicht een opleiding te volgen om haar rechten te behouden. Ze woonde de eerste sessie bij omringd door smartphones, tablets en WIFI. Ze kwam moe thuis van de weg met het begin van een migraine. Het kostte hem vervolgens 2 dagen volledige rust om te herstellen en zelfs zijn hoofdpijn te laten verdwijnen. De training wordt in januari hervat met verplichte aanwezigheid. Andere mensen begrijpen het probleem niet en het pand bevindt zich in een kleine zonering met antenne en WIFI in alle gebouwen.
We hebben verschillende oplossingen gezocht om haar haar opleiding te laten volgen, maar de beschermende kleding is onvoldoende om haar te beschermen. We hadden ons een draagbare luifel voorgesteld, een parasol met een beschermende stof, … We kwamen aan bij een stoel met ondersteuning voor een beschermende stof. We hadden imperatieve budgetten, transporteerbaarheid, montagegemak, enz …

Dit alles bij elkaar gaf ons een prototype om mee te experimenteren. Ik kan me de gezichten van haar collega’s en de manager al voorstellen als ze haar beschermende iglo inzet. Spot doodt niet, maar golven veranderen de gezondheid. Dit kan zijn trainingscollega’s ertoe aanzetten om het probleem van elektromagnetische vervuiling en het onvermogen van EHS om deel te nemen aan een normaal leven beter te begrijpen.

La chaise magnétique

Mon épouse est dans l’obligation de suivre une formation pour conserver ses droits. Elle a assisté à la première séance entourée de smartphones, de tablettes et avec du WIFI. Elle est rentrée fatiguée par la route avec un début de migraine. Il lui aura fallu ensuite 2 jours de repos complet pour récupérer et voire disparaitre son mal de tête. Ses formations reprennent en janvier avec présence obligatoire. Les autres personnes ne comprennent pas le problème et l’établissement est dans un petit zoning avec antenne et WIFI dans tous les locaux.
Nous avons cherché différentes solutions pour lui permettre de suivre sa formation mais les vêtements de protection sont insuffisants pour la protéger. Nous avions imaginé un baldaquin portable, un parasol avec un tissu de protection, … Nous en sommes arrivés à une chaise avec support pour un tissu de protection. Nous avions des impératifs budgets, transportabilité, facilité de montage, etc…

Tout cela mis ensemble nous a donné un prototype à expérimenter. J’imagine déjà la tête de ses collègues et de la responsable quand elle déploiera son igloo de protection. Le ridicule ne tue pas mais les ondes altèrent la santé. Cela poussera peut-être ses collègues de formation à plus de compréhension de la problématique de la pollution électromagnétique et de l’incapacité des EHS a participer à une vie normale.