Wat is een wit gebied?

Voor ons is het een plek inhet goede oude land waar je een voet buiten kunt zetten zonder elektromagnetische straling vol peer te nemen. Met het oog op een beleid van systematische uitroeiing van deze witte gebieden in Europa, de komst van 5G, satellieten die ons luchtruim marmeren en het gebruik van radars en andere controlemiddelen van het leger, kunnen we zeggen dat een echte witte zone op aarde niet langer bestaat. Met onze instrumenten kunnen we in bepaalde frequentiebanden tot 10 Ghz meten,  maar daarna?

Met mijn spectrum analyzer beginnen de curves vanaf 8Ghz in paniek te raken en kan ik deze bronnen van verstoring niet elimineren. Dus we zullen zeggen dat het hier geen wit gebied is, het is ook geen lichtgrijs gebied, maar eerder een gebroken wit gebied en ik denk dat het het beste is waar we op deze aarde op kunnen hopen. Ze zijn van plan om 4G op de maan te ontwikkelen om betere communicatie tussen astronauten mogelijk te maken. Voor maart heb ik nog niets gelezen, maar ik kan me voorstellen dat Elon al plannen maakt om betere connectiviteit mogelijk te maken.

Ondertussen is in dit gebroken witte gebied het leven nog steeds volledig mogelijk voor EHS, zelfs zeer geavanceerd. Het ecosysteem is aanwezig en het kwaken van kikkers, het gezang van vogels en het zoemen van insecten zijn allemaal getuigen van de kwaliteit van de plaats. We zagen zelfs een paar salamanders in onze vijver verschijnen. Het is ons dagelijks leven, het is onze witte zone en je kunt er op 17 juni met volle teugen van komen genieten. Registratie op de website van « mijn leven in vliegtuigmodus »: https://www.mavieenmodeavion.com/rassemblement-ehs

C’est quoi une zone blanche ?

Pour nous, c’est un endroit sur cette bonne vieille terre où tu peux mettre les pieds dehors sans prendre des rayonnements électromagnétiques plein la poire. Au vu d’une politique d’éradication systématique de ces zones blanches en Europe, l’arrivée de la 5G, les satellites marbrant notre ciel et l’utilisation des radars et autres moyens de contrôle de l’armée, on peut dire qu’une vraie zone blanche sur terre, cela n’existe plus. Avec nos instruments, nous pouvons mesurer dans certaines bandes de fréquence jusqu’à 10 Ghz mais après ?

Avec mon analyseur de spectre, les courbes commencent à s’affoler à partir de 8Ghz et je n’arrive pas éliminer ces sources de perturbation. Alors, on va dire que chez nous ce n’est pas une zone blanche, ce n’est pas non plus une zone gris clair mais plutôt une zone blanc cassé et je pense que c’est le mieux que l’on puisse espérer sur cette terre. Ils prévoient de développer la 4G sur la lune pour permettre de meilleures communications entre les astronautes. Pour mars, je n’ai encore rien lu mais j’imagine qu’Elon est déjà en train de faire des plans pour y permettre une meilleure connectivité.

En attendant, dans cette zone blanc cassé, la vie est encore totalement possible pour les EHS, même très avancés. L’écosystème est bien présent et le croassement des grenouilles, le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes sont autant de témoins de la qualité du lieu. Nous avons même vu apparaitre un couple de triton dans notre marre. C’est notre quotidien, c’est notre zone blanche et vous pouvez venir en profiter pleinement le 17 juin. Inscription sur le site de « ma vie en mode avion » : https://www.mavieenmodeavion.com/rassemblement-ehs