2e bijeenkomst, sprekers (1)

Ik zou gewoon ieders cv kunnen nemen, maar dat zou iets te makkelijk zijn. Ik heb tijdens mijn verschillende trainingen veel mensen op het gebied van elektromagnetische golven ontmoet en gewreven. Alles was samengekomentijdens een opleiding die destijds (rond 2000 na Christus) werd gegeven door Jean-Marie Danze wiens assistent Benoît heette. Er was sprake van magnetrons en waterzuivering door middel van bepaalde demonstraties en Santini’s onderzoek werd toen nog aangehaald.

Ik had afstand genomen van dit kennisgebied voordat ik na een beroerte werd teruggebracht om te proberen te begrijpen wat zo storend was voor mijn lichaam. Vervolgens heb ik in 2013 bij Benoît een opleiding geobiologie gevolgd waar vooral de hoofdstukken over de ether mij aanspraken. Ik begon toen te documenteren en mezelf uit te rusten om theorie en praktijk te combineren. Ik heb meer getraind met Benoît en anderen voordat ik een gepantserd huis bouwde.

Ik voeg daarom het CV van Benoît toe zoals weergegeven op zijn website: « Wie is Benoît Louppe?

chemisch technicus, wetenschappelijk en technisch adviseur in elektromagnetische omgeving en habitatbiologie. Directeur van het bureau Studies & Life.

Hij heeft een diploma van chemisch technicus en werd vervolgens milieuadviseur (ULG), na een opleiding afgerond met een onderzoek naar milieu- en gezondheidskwesties in verband met elektromagnetische vervuiling. Vervolgens stelde zijn samenwerking met verschillende gerenommeerde wetenschappers hem in staat zich te specialiseren in elektromagnetische omgeving en stralingsbescherming. Hij heeft een certificaat van bekwaamheid in elektromagnetische veldmeting en elektromagnetische veldtoxicologie van het Nationaal Instituut voor Toegepaste Wetenschappen van Villeurbanne in Lyon. Hij heeft ook een diploma in bedrijfsbeheer (management, recht, boekhouding, belastingen, enz.). Hij heeft deelgenomen aan tal van radio- en televisieprogramma’s, maar ook aan het schrijven van boeken over het onderwerp « elektromagnetische vervuiling ». Sinds 1996 leidt hij met succes het Etudes & Vie Office in Fléron (België). »

2ème rassemblement, les orateurs (1)

Je pourrais me contenter de reprendre le CV de chacun mais ce serait un peu trop facile. J’ai rencontré et côtoyé à travers mes différentes formations de nombreuses personnes dans le domaine des ondes électromagnétiques. Tout avait commencé durant une formation donnée à l’époque (aux alentours de 2000 après JC) par Jean-Marie Danze dont un assistant s’appelait Benoît. On y parlait de four à micro-onde et de purification de l’eau à travers certaines démonstrations et on citait encore à l’époque les recherches de Santini.

J’avais pris mes distances avec ce domaine de connaissance avant d’être ramené après un AVC à essayer de comprendre ce qui perturbait tant mon organisme. J’ai alors suivi une formation en géobiologie chez Benoît en 2013 où les chapitres sur les ondes m’ont particulièrement interpellé. J’ai alors commencé à me documenter et à m’appareiller pour joindre la théorie à la pratique. J’ai encore suivi d’autres formations avec Benoît et d’autres avant de construire une maison blindée.

Je vous joins donc le CV de Benoît tel que repris sur son site : « Qui est Benoît Louppe ?

technicien chimiste, consultant scientifique et technique en environnement électromagnétique, et en biologie de l’habitat. Directeur du bureau Etudes & Vie.

Il est porteur d’un diplôme de Technicien Chimiste et il est devenu ensuite conseiller en environnement (ULG), suite à une formation complètée d’un travail de recherche sur les questions d’environnement et de santé liées aux pollutions électromagnétiques. Ensuite, sa collaboration avec plusieurs scientifiques de renom lui a permis de se spécialiser en environnement électromagnétique et en radio-protection. Il détient un certificat de capacité en mesure de champs électromagnétiques et en toxicologie des champs électromagnétiques de l’Institut National des Sciences Appliquées de Villeurbanne à Lyon. Il possède aussi un diplôme de chef d’entreprise (gestion, droit, comptabilité, fiscalité…). Il a participé à de nombreuses émissions radios et télévisées mais aussi à la rédaction d’ouvrages sur le sujet des « pollutions électromagnétiques ». Il dirige avec succès depuis 1996 le Bureau Etudes & Vie situé à Fléron (Belgique). »