Volharding

Mijn opmerkingen zijn absoluut niet wetenschappelijk of medisch bedoeld  , ze zijn gewoon het resultaat van observatie in de loop van de tijd en het luisteren naar vele getuigenissen. We hebben momenteel 2 plaatsen waar de invloed van elektromagnetische golven zwak is. We wonen in een gebroken wit gebied weg van antennes en buren en we bouwden in dezelfde straat een gepantserd huis dat voornamelijk wordt blootgesteld aan 3 bronnen van wifi van buren. In de 2 gevallen bevinden de huizen zich op meer dan 3 km van de antennes met Waalse normen die tot op de dag van vandaag 3V / m zijn. Dit wordt binnenkort verhoogd naar 9V/m.

Sinds 2019 ontvangen we EHS’ers thuis en sinds oktober 2022 in het gepantserde huis. In eerste instantie accepteerden we om privacyredenen alleen een verblijf van 2 of 3 nachten. In het gepantserde huis vragen we om verschillende praktische redenen een verblijf van minimaal 1 week.

Uit de observaties en getuigenissen die de afgelopen 4 jaar zijn verzameld, blijkt dat bij een verblijf in ontruiming met verschillende elementen rekening moet worden gehouden. De eerste is het fenomeen van remanentie: de persistentie van een fenomeen of sensatie, zelfs na het verdwijnen van wat ze veroorzaakte.
Dit fenomeen ontkracht effectief de provocatiestudies die Sciensano in België heeft uitgevoerd. Inderdaad, er zijn zelden onmiddellijk merkbare symptomen na blootstelling. Deze symptomen zullen verschijnen afhankelijk van de duur, intensiteit en gevoeligheid van elke persoon. Omdat het enige tijd duurt voor de reactie, duurt het ook enige tijd, variërend afhankelijk van het individu, om de primaire bron te elimineren.

Mensen die bij ons komen, hebben al dit fenomeen van remanentie en hebben, afhankelijk van het geval, enkele dagen nodig om zich beter te voelen, vandaar de noodzaak om minstens een week te blijven.

We hebben geen biologische markers voor deze observatie, we vertrouwen op geaccumuleerde getuigenissen en op de algemene toestand die bij mensen wordt waargenomen (ontspannen gezicht, meer uitgebreide verbale woorden, afname van de staat van stress, …).
In een volgend artikel zullen we terugkeren naar een andere observatie die niet moet worden verward met de persistentie die het begrip spenen is.

La rémanence

Mes propos ne se veulent absolument pas scientifiques ou médicaux, ils résultent simplement de l’observation dans le temps et de l’écoute de nombreux témoignages. Nous disposons actuellement de 2 endroits où l’influence des ondes électromagnétiques est faible. Nous habitons dans une zone blanc cassé éloignée des antennes et des voisins et nous avons construit dans la même rue une maison blindée qui elle est principalement exposée à 3 sources de Wifi provenant des voisins. Dans les 2 cas, les maisons sont situées à plus de 3 km des antennes avec des normes wallonnes qui sont encore à ce jour de 3V/m. Cela va bientôt être augmenté à 9V/m.

Nous recevons depuis 2019 des personnes EHS chez nous et depuis octobre 2022 dans la maison blindée. Au début, pour des raisons d’intimité, nous n’acceptions que des séjours de 2 ou 3 nuits. Dans la maison blindée, nous demandons des séjours de minimum 1 semaine pour diverses raisons pratiques.

Il ressort des observations et témoignages recueillis depuis 4 ans que divers éléments sont à prendre en compte durant un séjour en éviction. Le premier est le phénomène de rémanence : Persistance d’un phénomène ou d’une sensation, même après la disparition de ce qui les a provoqués.
Ce phénomène invalide de fait les études de provocation réalisée par Sciensano en Belgique. En effet, il y a rarement des symptômes perceptibles immédiats à la suite d’une exposition. Ces symptômes vont apparaître en fonction de la durée, de l’intensité et de la sensibilité de tout un chacun. Comme il faut un certain temps pour la réaction, il faut également un certain temps, variable en fonction de l’individu, à l’élimination de la source primaire.

Les personnes qui viennent chez nous ont toute ce phénomène de rémanence et en fonction des cas ont besoin de plusieurs jours pour commencer à se sentir mieux d’où la nécessité de rester au minimum une semaine.

Nous n’avons pas de marqueurs biologiques pour cette observation, nous nous basons sur les témoignages accumulés et sur l’état général observé sur les personnes (visage détendu, propos verbaux plus élaborés, diminution de l’état de stress, …).
Dans un prochain article, nous reviendrons sur une autre observation qu’il ne faut pas confondre avec la rémanence qui est la notion de sevrage.