Een plek voor EHS om in het buitenland te wonen

Het was een lang weekend met een conferentie over het nieuwe huis in het Engels, Nederlands en beeld (universele taal) ter  gelegenheid van de uitnodiging van Stichting EHS in Nederland. De organisatie en ontvangst van de Nederlanders liet me sprakeloos achter, wat vervelend is voor een spreker. Uit deze reis komt veel ontmoetingen, weerzien met voormalige bewoners van het nieuwe huis en ideeën voor de organisatie van onze 2e bijeenkomst naar voren.

Gisteren, toen ik terugkwam, heb ik de lijst met inschrijvers voor de2e bijeenkomst geraadpleegd en ik ben erg blij om het echt Europese karakter van de registraties op te merken. Je komt uit Frankrijk, Finland, Duitsland, Denemarken, Engeland en België. Het is belangrijk dat we gehoord worden om onze besluitvormers te laten zien dat het probleem niet alleen psychologisch is in de hoofden van de Belgen, maar ook fysiologisch in de lichamen van alle Europeanen.

De situatie op het gebied van tentoonstellingen in al deze landen en vooral in Nederland is slechter dan die van ons in Wallonië en Brussel. Het is goed om te weten wat onze buren doen om zich te beschermen tegen de ICNIRP-normen en om een Europees orgaan op te richten dat onze rechten voor de commissie kan verdedigen. We hebben een tegenmacht nodig om op een gelijk speelveld te vechten tegen de lobby’s van draadloze technologie.

Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal op 17 juni thuis te ontmoeten, let op de inschrijfdeadline: https://www.mavieenmodeavion.com/rassemblement-ehs

De grootte van mijn veld is beperkt, maar mijn Engels is verbeterd in Nederland.

Un lieu de vie pour EHS à l’étranger

Ce fut un long weekend avec à la clé une conférence sur la nouvelle maison donnée en Anglais, en Néerlandais et en image (langage universel) à l’occasion de l’invitation de Stichting EHS en Hollande. L’organisation et l’accueil des Hollandais m’a laissé sans voix, ce qui est embêtant pour un orateur. Il ressort de ce voyage, de nombreuses rencontres, des retrouvailles avec d’anciens occupants de la nouvelle maison et des idées pour l’organisation de notre 2ème rassemblement.

Hier, en rentrant, j’ai consulté la liste des inscrits au 2ème rassemblement et je suis très heureux de constater le caractère réellement européen des inscriptions. Vous viendrez de France, de Finlande, d’Allemagne, du Danemark, d’Angleterre et de Belgique. Il est important pour nous faire entendre de montrer à nos décideurs que le problème n’est pas uniquement psychologique dans la tête des Belges mais également physiologique dans le corps de tous les européens.

La situation au niveau des expositions dans tous ces pays et notamment en Hollande est pire que la nôtre en Wallonie et à Bruxelles. Il est bon de connaître ce que font nos voisins pour se protéger contre les normes de l’ICNIRP et de constituer une instance européenne qui puisse défendre nos droits auprès de la commission. Nous avons besoin d’un contrepouvoir pour lutter à armes égales contre les lobbies de la technologie sans fil.

Au plaisir de tous vous rencontrer le 17 juin chez nous, attention à la date limite d’inscription : https://www.mavieenmodeavion.com/rassemblement-ehs

La taille de mon terrain est limitée mais mon anglais s’est amélioré en Hollande.