Het vinden van accommodatie in zone blanche

De meeste mensen die in ons gepantserde huis verblijven, realiseren zich dat een goed beschermd huis snel een vitale noodzaak wordt. Niet dat het leven op een beschermde plek alle symptomen doet verdwijnen, maar dat het ons immuunsysteem verhoogt en dat het na verloop van tijd een beetje langere blootstelling buiten mogelijk maakt.

We wonen al 4 jaar in een gebroken wit gebied beschermd door de afstand tot antennes, buren en de configuratie van het land. Zo’n plek is niet onder de hoef van een paard. Je moet kijken en het kan lang duren. Het is nog steeds noodzakelijk om de middelen te hebben omhet te betalen. Esthetische overwegingen worden een waardeloos criterium op het moment van keuze en velen zijn bereid om ook een bepaald niveau van modern comfort op te offeren.

Het belangrijkste is om niet lichtvaardig beslissingen te nemen in een situatie van vluchten en paniek. We werden onlangs gebeld door een familie die zich in het gebied kwam vestigen en die nog steeds een goed beschermde accommodatie vond, maar een lichte renovatie nodig had. De kosten van onroerend goed in onze regio zijn nog steeds relatief laag, maar er is geen wonder en eigenschappen die voldoen aan de criteria voor een « geavanceerde » EHS zijn uiterst zeldzaam. Dit is een aanpak die met geduld en zonder haast moet worden uitgevoerd.

Stijgende rentetarieven, de terughoudendheid van banken en thermische imperatieven maken deze aanpak nog ingewikkelder gezien het banenverlies dat EHS vaak afstraft. De verhoging van de normen in Wallonië en Brussel zal er ook toe leiden dat nog meer kandidaten op zoek gaan naar dit soort onroerend goed.

Uitzetting, wonen op een beschermde plek, brengt geen onmiddellijke oplossingen voor uw gezondheidstoestand. Het is noodzakelijk om je lichaam de tijd te geven om te leren niet langer te vechten tegen een onzichtbare agressor, om de orde te herstellen in de mentale verwarring die vaak aanwezig is en om na te denken over de oplossingen om met een uitgerust hoofd op zijn plaats te zetten. We praten over ervaring na onze  uitwisselingen met alle EHS met wie we momenten van leven deelden in onze plaats van leven voor EHS.

Trouver un logement en zone blanche

La plupart des personnes qui séjournent dans notre maison blindée se rendent compte qu’un logement bien protégé devient bien vite une nécessité vitale. Pas que le fait de vivre dans un lieu protégé fait disparaitre tous les symptômes mais qu’il augmente notre système immunitaire et qu’avec le temps il permet des expositions un peu plus longues à l’extérieur.

Nous vivons depuis 4 ans dans une zone blanc cassé protégée par l’éloignement des antennes, des voisins et la configuration du terrain. Ce genre d’endroit ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval. Il faut chercher et cela peut prendre longtemps. Encore faut-il avoir les moyens pour se l’offrir. Les considérations esthétiques deviennent au moment du choix un critère sans valeur et nombreux sont ceux qui sont prêts à sacrifier également un certain niveau de confort moderne.

Le principal est de ne pas prendre de décision à la légère dans une situation de fuite et de panique. Nous avons été appelés récemment par une famille qui est venue s’établir dans la région et qui a encore trouvé un logement bien protégé mais à légèrement rénover. Le coût de l’immobilier dans notre région est encore relativement faible mais il n’y a pas de miracle et les biens qui remplissent les critères pour un EHS « avancé » sont extrêmement rares. C’est une démarche à mettre en place avec patience sans précipitations.

La hausse des taux d’intérêt, la frilosité des banques et les impératifs thermiques rendent cette démarche encore plus compliquée étant donné les pertes d’emploi qui sanctionnent bien souvent les EHS. L’augmentation des normes en Wallonie et à Bruxelles va également amener des candidats encore plus nombreux à rechercher ce genre de bien.

L’éviction, vivre dans un endroit protégé, n’apporte pas des solutions immédiates à votre état de santé. Il faut laisser le temps à votre organisme d’apprendre à ne plus lutter contre un agresseur invisible, remettre de l’ordre dans la confusion mentale qui est un symptôme bien souvent présent et réfléchir aux solutions à mettre en place à tête reposée. Nous parlons d’expérience suite à nos échanges avec tous les EHS avec qui nous avons partagé des moments de vie dans notre lieu de vie pour EHS.