Ongebruikelijke voorzorgsmaatregelen

Omdat we de ontvangst in het antigolfhuis maken, moeten we een aantal voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot de emitterende objecten in het huis. Inderdaad, het introduceren van elektromagnetische emissiebronnen in het beschermde gebouw is een beetje als het uitnodigen van de golven om een potje pingpong te komen spelen in een gesloten omgeving.

We hebben afgeschermde internetverbindingen in RJ45 in verschillende kamers en mensen komen met hun computer, maar weten over het algemeen niet hoe wifi en bluetooth uit te schakelen die deze onaangename gewoonte hebben om elke keer dat ze worden ingeschakeld opnieuw te activeren. Nu, wanneer bewoners aankomen, krijg ik een screeningsapparaat en test ik de apparaten met hen om mogelijke problemen te identificeren. Ik besteed dan wat tijd aan het laten zien hoe ik deze functies kan uitschakelen. De verrassing is vaak groot en dwingt me om te jongleren met de verschillende versies van Windows om wifi en bluetooth uit te schakelen. Veel mensen denken dat het uitschakelen van de WIFI-box en  het aansluiten van de RJ45-aansluiting voldoende is om WIFI en bluetootth uit te schakelen. Er zijn procedures, soms complex, om deze functies met succes uit te schakelen en ze variëren afhankelijk van de versies.

Een andere test die we ook uitvoeren is het controleren van de bluetooth bronnen  in de auto’s. Het systeem varieert ook van model tot model. Ik kan u alleen maar adviseren om wat tijd te nemen om de gebruiksaanwijzing te lezen en onnodige blootstellingen te voorkomen. Autorijden en bellen is sowieso nog steeds een slecht idee omdat onze hersenen snel zijn maar niet multitasken.

Des précautions inhabituelles

Depuis que nous faisons l’accueil dans la maison anti-ondes, nous devons prendre un certain nombre de précautions en rapport avec les objets émetteurs dans la maison. En effet, introduire des sources d’émission électromagnétiques à l’intérieur du bâtiment protégé est un peu comme inviter les ondes à venir jouer une partie de ping pong en milieu fermé.

Nous avons prévu des connexions internet blindées en RJ45 dans différentes pièces et les personnes viennent avec leur ordinateur mais ne savent généralement pas comment couper WIFI et bluetooth qui ont cette désagréable habitude de se réactiver à chaque mise sous tension. Désormais, à l’arrivée des résidents, Je me munis d’un appareil de détection et je teste avec eux les appareils pour identifier les problèmes potentiels. Je passe alors un peu de temps à montrer comment désactiver ces fonctions. La surprise est souvent grande et m’oblige à jongler avec les différentes versions de Windows pour arriver à désactiver wifi et bluetooth. Nombreux sont ceux qui pense qu’éteindre la box WIFI et brancher la prise RJ45 suffit à désactiver WIFI et bluetootth. Il y a des procédures, parfois complexes, pour réussir à désactiver ces fonctions et elles varient suivant les versions.

Un autre test que nous réalisons également est de vérifier les sources bluetooth dans les voitures. Le système varie également d’un modèle à l’autre. Je ne peux que vous conseiller de prendre un peu de temps pour lire le mode d’emploi et vous éviter des expositions inutiles. Conduire et téléphoner reste de toute façon une mauvaise idée car notre cerveau est rapide mais pas multitâches.