De teerling is geworpen

Ik kwam gisteravond laat terug van een werkvergadering over de hulp die EHS moet krijgen met betrekking tot radio, ik hoorde dat er eindelijk in het Brussels gewest een decreet was gestemd dat de milieunormen met betrekking tot de emissiebevoegdheden voor exploitanten verhoogde. België zal eindelijk een inhaalslag kunnen maken op het vlak van 5G. Er zijn nog steeds verschillen per regio, maar we blijven nog steeds binnen de laagste normen op Europees niveau. Een eenvoudig decreet stelt u in staat om de aard van de golven te veranderen, die u gisteren schade kunnen berokkenen, door een eenvoudige handtekening, veroorzaken u vandaag niet  meer schade.

We kregen al veel klachten uit het buitenland en Vlaanderen en ik moest vertrouwen op Engels en Nederlands om deze mensen te verwelkomen in onze beschutte accommodatie. Ik zal nu mijn Brussels accent moeten hervatten om onze informatie te delen met de EHS van de hoofdstad.

Het zal jaren duren voordat we onze fouten als het gaat om blinde technologie beseffen, maar de urgentie op dit moment is om onmiddellijke oplossingen te bieden voor mensen die EHS worden als gevolg van deze roekeloze nieuwe normen. Verzadiging wordt steeds sneller en deze mensen zullen moeten worden geholpen om antwoorden te vinden en hun leven te heroverwegen in een steeds vijandiger omgeving.

La messe est dite

Je rentrais tard hier soir d’une réunion de travail sur l’aide à apporter aux EHS quant à la radio, j’ai entendu qu’enfin dans la région bruxelloise un décret avait été voté qui relevait les normes environnementales concernant les puissances d’émission pour les opérateurs. La Belgique va enfin pouvoir rattraper son retard en matière de 5G. Il y a encore des diversités par régions mais nous restons encore dans les normes les plus basses au niveau européen. Un simple décret permet donc de changer la nature des ondes, ce qui pouvait te causer dommage hier, par une simple signature, ne te cause pas plus de dommage aujourd’hui.

Nous recevions déjà de nombreuses plaintes de l’étranger et de Flandre et j’avais dû me remettre à l’anglais et au néerlandais pour accueillir ces gens dans notre logement protégé. Je vais maintenant devoir reprendre mon accent bruxellois pour partager nos informations avec les EHS de la capitale.

Il faudra des années pour se rendre compte de nos erreurs en matière de technologie aveugle mais l’urgence pour le moment est de fournir des solutions immédiates aux personnes devenant EHS suite à ces nouvelles normes inconsidérées. La saturation est de plus en plus rapide et il faudra aider ces personnes à trouver des réponses et à reconsidérer leur existence dans un environnement de plus en plus hostile.