Ongebruikelijke voorzorgsmaatregelen

Omdat we de ontvangst in het antigolfhuis maken, moeten we een aantal voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot de emitterende objecten in het huis. Inderdaad, het introduceren van elektromagnetische emissiebronnen in het beschermde gebouw is een beetje als het uitnodigen van de golven om een potje pingpong te komen spelen in een gesloten omgeving.

We hebben afgeschermde internetverbindingen in RJ45 in verschillende kamers en mensen komen met hun computer, maar weten over het algemeen niet hoe wifi en bluetooth uit te schakelen die deze onaangename gewoonte hebben om elke keer dat ze worden ingeschakeld opnieuw te activeren. Nu, wanneer bewoners aankomen, krijg ik een screeningsapparaat en test ik de apparaten met hen om mogelijke problemen te identificeren. Ik besteed dan wat tijd aan het laten zien hoe ik deze functies kan uitschakelen. De verrassing is vaak groot en dwingt me om te jongleren met de verschillende versies van Windows om wifi en bluetooth uit te schakelen. Veel mensen denken dat het uitschakelen van de WIFI-box en  het aansluiten van de RJ45-aansluiting voldoende is om WIFI en bluetootth uit te schakelen. Er zijn procedures, soms complex, om deze functies met succes uit te schakelen en ze variëren afhankelijk van de versies.

Een andere test die we ook uitvoeren is het controleren van de bluetooth bronnen  in de auto’s. Het systeem varieert ook van model tot model. Ik kan u alleen maar adviseren om wat tijd te nemen om de gebruiksaanwijzing te lezen en onnodige blootstellingen te voorkomen. Autorijden en bellen is sowieso nog steeds een slecht idee omdat onze hersenen snel zijn maar niet multitasken.

Des précautions inhabituelles

Depuis que nous faisons l’accueil dans la maison anti-ondes, nous devons prendre un certain nombre de précautions en rapport avec les objets émetteurs dans la maison. En effet, introduire des sources d’émission électromagnétiques à l’intérieur du bâtiment protégé est un peu comme inviter les ondes à venir jouer une partie de ping pong en milieu fermé.

Nous avons prévu des connexions internet blindées en RJ45 dans différentes pièces et les personnes viennent avec leur ordinateur mais ne savent généralement pas comment couper WIFI et bluetooth qui ont cette désagréable habitude de se réactiver à chaque mise sous tension. Désormais, à l’arrivée des résidents, Je me munis d’un appareil de détection et je teste avec eux les appareils pour identifier les problèmes potentiels. Je passe alors un peu de temps à montrer comment désactiver ces fonctions. La surprise est souvent grande et m’oblige à jongler avec les différentes versions de Windows pour arriver à désactiver wifi et bluetooth. Nombreux sont ceux qui pense qu’éteindre la box WIFI et brancher la prise RJ45 suffit à désactiver WIFI et bluetootth. Il y a des procédures, parfois complexes, pour réussir à désactiver ces fonctions et elles varient suivant les versions.

Un autre test que nous réalisons également est de vérifier les sources bluetooth dans les voitures. Le système varie également d’un modèle à l’autre. Je ne peux que vous conseiller de prendre un peu de temps pour lire le mode d’emploi et vous éviter des expositions inutiles. Conduire et téléphoner reste de toute façon une mauvaise idée car notre cerveau est rapide mais pas multitâches.

Waar is de achteruitversnelling

Twee dames kwamen vorige week aan bij de antigolfaccommodatie, ze kwamen in tranen aan, hulpeloos uitgeput in het aangezicht van elektromagnetische vervuiling. Ze komen uit het noorden van Frankrijk, uit een beroemde toeristische regio. Hun omgeving is antennes, waaronder de beroemde nep 5 G, WIFI, lawaai en menigte.

Een week in het antigolfhuis komen doorbrengen, is je lichaam opnieuw verbinden met een gezonde elektromagnetische omgeving, met stilte en jezelf bevrijden van deze dagelijkse race om prestaties. Het is vooral om zijn koffers neer te zetten en zijn hersenen weer te laten leren functioneren. Dit is geen vakantie met extreme sensaties om ons te bewijzen dat we bestaan. Het is meer een soort zuiverende retraite om lichaam en geest weer in dezelfde omhulling van het leven te plaatsen.

Deze rust is niet voor iedereen geschikt en er is een echt verlangen nodig om uit een wereld van waanzin te komen om opnieuw contact te maken met jezelf. Maar het voelt zo goed, het is een geschenk aan onszelf.

De twee dames vertrokken stralend met projecten om hun oplossingen te vinden. Voor meer informatie over deze accommodatie kunt u terecht op onze website: een plek om te wonen voor ehs.

Où est la marche arrière

Deux dames sont arrivées dans le logement anti-ondes la semaine dernière, elles sont arrivées en larmes, épuisées impuissantes face à la pollution électromagnétique. Elles viennent du nord de la France, d’une région touristique réputée. Leur environnement, ce sont des antennes dont la fameuse fausse 5 G, du WIFI, du bruit et de la cohue.

Venir passer une semaine dans la maison anti-ondes, c’est reconnecter son corps avec un environnement électromagnétique sain, avec le silence et s’extirper de cette course quotidienne à la performance. C’est surtout déposer ses valises et permettre à son cerveau de réapprendre à fonctionner. Ce ne sont pas des vacances avec des sensations extrêmes pour nous prouver que nous existons. C’est plus une sorte de retraite purificatrice pour réinsérer l’esprit et le corps dans une même enveloppe de vie.

Ce calme ne convient pas à tout le monde et il faut un réel désir de sortir d’un monde de folie pour se reconnecter à soi. Mais cela fait énormément de bien, c’est un cadeau à nous-même.

Les deux dames sont reparties radieuses avec des projets à elles maintenant de trouver leurs solutions. Pour plus d’infos sur ce logement, vous pouvez consulter notre site : un lieu de vie pour ehs.

Het vertragingseffect

De ervaring van de worshop in het parlement op 7 februari op initiatief van mevrouw Rivasi was zeer verhelderend over de verbluffende effecten van golven op het lichaam.  Ik werd persoonlijk beschermd in mijn magische stoel terwijl mijn vrouw me vergezelde zonder bescherming. Ik had geen effect na deze ervaring terwijl mijn vrouw de volgende dag volledig werd weggevaagd.

In het begin geloofde ik niet al te veel in het vertragingseffect dat de verschillende ehs die ik ontmoette me brachten  . Persoonlijk heb ik de neiging om meer directe fysieke effecten te voelen, maar ik realiseer me dat iedereen verschillende graden van latentie heeft. Dat is ook in die zin dat de provocerende studies  van Sciensano  geen echte wetenschappelijke waarde hebben. Het is daarom belangrijk om jezelf te allen tijde en op alle plaatsen te beschermen tegen EMV’s.

We volgen geen enkele behandeling en we leven zonder problemen op een plek die nu al 4 jaar bewaard is gebleven. Onze gevoeligheid voor golven is niet afgenomen, integendeel. Uitgaan, naar de stad gaan is een hoogvliegende oefening geworden en gelukkig kunnen we onszelf komen regenereren op een bewaard gebleven plek.

L’effet retard

L’expérience du worshop au parlement le 7 février à l’initiative de Madame Rivasi a été très éclairante sur les effets décalés des ondes sur l’organisme. J’étais personnellement protégé dans ma chaise magique alors que mon épouse m’accompagnait sans protection. Je n’ai eu aucun effet après cette expérience alors que mon épouse a été complètement anéantie le lendemain.

Au début, je ne croyais pas trop en l’effet retard que me rapportaient les différents ehs rencontrés. Personnellement, j’ai plus tendance à ressentir des effets physiques immédiats mais je me rends compte que chacun a un degré de latence différent. Cet également en ce sens que les études de provocation de Sciensano n’ont pas réellement de valeur scientifique. Il est donc important de se préserver des CEM en tout temps et en tout lieu.

Nous ne suivons pas de traitement et nous vivons sans problème dans un endroit préservé depuis maintenant 4 ans. Notre susceptibilité aux ondes n’a pas diminué, au contraire. Sortir, aller en ville est devenu un exercice de haute voltige et heureusement que nous pouvons venir nous régénérer ensuite dans un lieu préservé.

2 verschillende visies op de wereld van morgen

We keerden om 1 uur terug naar huis van de workshop georganiseerd door Michèle Rivasi. We waren helemaal uitgeput maar erg blij met de vergaderingen, contacten en organisatie van het evenement. Helaas had ik niet genoeg beschermende stof voor 2 stoelen en moest mijn vrouw in de buitenlounges onder een beddeken blijven om zichzelf te beschermen. Persoonlijk zat ik als een Pasja op mijn invalidenstoel en onder een beschermende sluier. Als we een werkzaamheidstest op een menselijke cavia zouden moeten doorstaan, is dat klaar en zijn de resultaten overtuigend. De externe en interne omgeving van het Europees Parlement op golfniveau is een echte magnetron voor EHS.

Mevrouw Rivasi gaf een groot deel van het woord aan de verschillende sprekers uit verschillende Europese landen, vaak aangrijpende getuigenissen die samenkomen over de biologische aspecten van deze technologieën.

Het laatste deel, het vlaggenschipinitiatief Hexa-X, 6G tegen 2030,  werd gepresenteerd door Peter Stuckmann van de Europese Commissie, DG CNEC.  Het is een andere wereld voor morgen waar de plaats van de mens naar de laatste plaats wordt gedegradeerd na groei, snelheid, latentie, vooruitgang, robotisering, enz …

Het is een dialoog van doven, we spreken dezelfde taal, maar we kunnen de wereld niet op dezelfde manier begrijpen.

Mevrouw Rivasi was zeer kritisch en riep de commissie op om een einde te maken aan de brutale acties van ICNIRP. Ik wil ook wijzen op de veelgeprezen interventie van Jean Huss, rapporteur  van resolutie 2011 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, voor wie sinds het verslag niets is uitgevoerd.

2 visions différentes du monde de demain

Nous sommes rentrés chez nous du workshop organisé par Michèle Rivasi à 1 heure du matin. On était complètement épuisés mais très heureux des rencontres, des contacts et de l’organisation de l’évènement. Je n’avais hélas pas assez de tissu de protection pour 2 chaises et mon épouse a dû rester dans les salons extérieurs sous une couverture pour lit afin de se protéger. Personnellement, j’étais installé comme un Pacha sur ma chaise d’invalide et sous un voile de protection. S’il fallait passer un test d’efficacité sur un cobaye humain, c’est fait et les résultats sont probants. L’environnement extérieur et intérieur du Parlement européen au niveau ondes est un véritable four à micro-ondes pour EHS.

Madame Rivasi a donné une large part de parole aux différents intervenants venus de différents pays européens, des témoignages souvent poignants et qui se rejoignent sur les aspects biologiques de ces technologies.

La dernière partie, l’initiative phare Hexa-X, la 6G d’ici 2030, a été présentée par Peter Stuckmann de la Commission européenne, DG CNEC.  C’est un autre monde pour demain où la place de l’humain est reléguée en dernière place après la croissance, la vitesse, la latence, le progrès, la robotisation, etc…

C’est un dialogue de sourd, on parle la même langue mais on n’arrive pas à appréhender le monde de la même façon.

Madame Rivasi a été très critique et a demandé que la commission mette fin aux agissements éhontés de l’ICNIRP. Je voudrais également souligné l’intervention très applaudie de Jean Huss, rapporteur de la Résolution 2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, pour qui rien n’a été mis en œuvre depuis le rapport.

De derde versie

De stoel voor EHS is in zijn3e versie. Eerst werd het aangepast aan een tuinstoel, vervolgens werd het op een schone standaard gemonteerd en ten slotte aangepast aan een rolstoel voor gehandicapten. Het geheel is telkens voorzien van een beschermende sluier die de zittende persoon omringt. Met deze stoel kon mijn vrouw deelnemen aan een training in een vergaderruimte met WIFI, mobiele telefoons en een antenne in de buurt.

Morgen zal de voortschrijdende versie ons naar het Europees Parlement vergezellen om ons in staat te stellen de workshop bij te wonen die door de europarlementariër Michèle Rivasi is georganiseerd. Deelnemers aan de conferentie zijn talrijk en vertegenwoordigen verschillende landen. Het is een grote organisatie en een initiatief dat als EHS kan worden verwelkomd. Dat is niet eenvoudig te organiseren, zeker niet met de stakingen in Frankrijk. Grote moeilijke dag voor een EHS in perspectief. Hopelijk maakt dit initiatief het onzichtbare zichtbaarder.

La troisième version

La chaise pour EHS est à sa 3ème version. Tout d’abord elle a été adaptée sur une chaise de jardin, ensuite elle est montée sur un support propre et enfin elle s’est adaptée à un fauteuil roulant pour personne handicapée. Le tout est à chaque fois équipé d’un voile de protection qui entoure la personne assise. Cette chaise a permis à mon épouse de participer à une formation dans une salle de réunion avec du WIFI, des GSM et une antenne à proximité.

Demain, c’est la version roulante qui nous accompagnera au Parlement européen pour nous permettre d’assister au Workshop organisé par la Députée européenne, Michèle Rivasi. Les participants aux conférences sont nombreux et représentent différents pays. C’est une grosse organisation et une initiative que l’on peut saluer en tant que EHS. Ce n’est pas facile à organiser surtout avec les grèves en France. Grosse journée éprouvante pour un EHS en perspective. Espérons que cette initiative rendra les invisibles plus visibles.